БАНКНЫ ЗОХИСТОЙ ЗАСАГЛАЛ

Дотоод аудит

Дотоод аудитын газар нь банкны эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо болон шат дараалсан хяналтын системийн зөв зохистой байдалд дүгнэлт өгч, үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлд зөвлөмж өгч ажилладаг.

Дэлгэрэнгүй

Банкны зохистой засаглал, эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо

  • Банкны зохистой засаглалын бодлого
  • Банкны ил тод байдал
  • Эрсдэлийн удирдлага
Дэлгэрэнгүй

Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээл, гаргасан аккредитив, бусад үйлчилгээ

  • Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээл,
  • Гаргасан аккредитив,
  • Бусад үйлчилгээ
Дэлгэрэнгүй

Комплаенс

Комплаенсын газар Банкны үйл ажиллагаанд үйлчилж буй хууль, зохицуулалт, дүрэм, холбогдох эрх бүхий байгууллагаас тавьж буй хэм хэмжээ болон дотоод ёс зүйн дүрмийг биелүүлж улмаар хуулийн дагуу эрх бүхий байгууллагаас....

Дэлгэрэнгүй

Банкны санхүү бүртгэлийн тогтолцоо, хяналт

Тээвэр хөгжлийн банкны санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагааг Санхүү эрхэлсэн дэд захирал, түүний хариуцдаг Санхүү удирдлагын газрын харьяа Бүртгэлийн бодлого...

Дэлгэрэнгүй
s