Иргэдийн дебит карт

Та Тээвэр хөгжлийн банкны Дотоодын карт эзэмшигч болсноор Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй бүх банкны АТМ, Пос терминалаар үйлчлүүлэх боломжтой. Харилцагч таны боловсон хэрэглээг илэрхийлэх, өдөр тутмын төлбөр тооцоонд ашиглагдах, энгийн харилцах дансанд олгох дотоодын дебит карт.

Давуу тал:

  • Хувь хүнд зориулагдсан дотоодод хэрэглэгдэх энгийн карт;
  • Дансны үлдэгдлээс хамааран жилийн 3,6% хүртэлх хүү бодох.

Картын үйлчилгээний нөхцөл төгрөг:

Дотоодын картын нөхцөл Энгийн карт
Картын валют Төгрөг
Хүчинтэй хугацаа 3 жил
Жилийн хураамж** 5,000 төгрөг
Дансны доод үлдэгдэл 5,000 төгрөг
Дэд картын жилийн хураамж**  5,000 төгрөг
Карт нөхөн авах /хаясан, гээсэн/ 0 төгрөг
Яаралтай картын хураамж 0 төгрөг
Картын дансанд орлого хийх
Транс банкин дээр Шимтгэлгүй
Гэрээт банкин дээр* 200 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют 
Картнаас бэлэн зарлага авах
Транс банкнаас* MNT- төгрөг авахад шимтгэлгүй 
 MNT- валют авахад Банкны арилжааны ханшаар тооцно
ВАЛЮТ данс- төгрөг авахад Банкны арилжааны ханшаар тооцно. 
ВАЛЮТ-н данс - валютаар авахад 0.2% /мин 0.2 ам.доллар түүнтэй тэнцэх төгрөг/ 
Гэрээт банкнаас*

 0 - 99,999 төгрөг авбал 300 төгрөг, 100,000-с дээш төгрөг авбал 0 төгрөг

Ам.доллар авбал 0.2% /мин 0.2 ам.доллар түүнтэй тэнцэх төгрөг / 
Бусад дотоодын банкнаас* 0 - 99,999 төгрөг авбал 300 төгрөг, 100,000-с дээш төгрөг авбал 0 төгрөг
Гадаадын банкнаас* 2 % /мин 3 ам.доллар түүнтэй тэнцэх төгрөг/ 
Картаар үйлчлэгч байгууллага /КҮБ/ дээр худалдан авалт хийх
Бүх банкны КҮБ дээр Шимтгэлгүй
Пин код өөрчлөх
Пин код өөрчлөх АТМ* 100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют 
Пин код шинээр авах банкин дээр 0 төгрөг 
Интернет пин код шинээр авах, өөрчлөх /АТМ/* 100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют 
Картын харилцах дансны үлдэгдэл шалгах
Транс банк дээр Шимтгэлгүй
Гэрээт банк дээр* 100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют
Дотоодын бусад банк дээр* 100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют
Гадаадын банк дээр*  0.3 ам.доллар + тухайн АТМ-ын шимтгэл 

*Уг гүйлгээнүүдийн шимтгэл дараагын ажлын өдөр таны дансанд буцаан олгогдоно.

**Урамшуулалт аяны хугацаанд зөвхөн шинээр карт захиалж буй тохиолдолд эхний жилийн хураамжаас чөлөөлнө.

Бүрдүүлэх материал:

Монгол улсын иргэн бол:

Гадаадын иргэн бол:

  • Гадаад паспорт /эх хувиар авч үзэх/;
  • Монгол улсад оршин суух үнэмлэх.