Төгрөгийн карт

Хувь хүнд зориулагдсан дотоодод хэрэглэгдэх энгийн төгрөгийн карт

Та Тээвэр хөгжлийн банкны Дотоодын карт эзэмшигч болсноор Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй бүх банкны АТМ, Пос терминалаар үйлчлүүлэх боломжтой. Харилцагч таны боловсон хэрэглээг илэрхийлэх, өдөр тутмын төлбөр тооцоонд ашиглагдах, энгийн харилцах дансанд олгох дотоодын дебит карт.

Картын үйлчилгээний нөхцөл төгрөг:

Дотоодын картын нөхцөл Энгийн карт
Картын валют Төгрөг
Хүчинтэй хугацаа 3 жил
Жилийн хураамж 5,000 төгрөг
Дэд картын жилийн хураамж 5,000 төгрөг
Карт нөхөн авах /хаясан, гээсэн/ 5,000 төгрөг
Яаралтай картын хураамж 5,000 төгрөг
Картын дансанд орлого хийх
Транс банкин дээр Шимтгэлгүй
Гэрээт банкин дээр 100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют 
Картнаас бэлэн зарлага авах
Транс банкнаас Төгрөгийн данс - төгрөг авахад шимтгэлгүй 
Төгрөгийн данс - валют авахад Банкны арилжааны ханшаар тооцно.
Гэрээт банкнаас

 0 - 99,999 төгрөг авбал 300 төгрөг, 100,000-с дээш төгрөг авбал 0 төгрөг

Бусад дотоодын банкнаас 0 - 99,999 төгрөг авбал 500 төгрөг, 100,000-с дээш төгрөг авбал 0 төгрөг
Картаар үйлчлэгч байгууллага /КҮБ/ дээр худалдан авалт хийх
Бүх банкны КҮБ дээр Шимтгэлгүй
Пин код өөрчлөх
Пин код өөрчлөх АТМ 100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют 
Пин код шинээр авах банкин дээр 1,000 төгрөг 
Интернет пин код шинээр авах, өөрчлөх /АТМ/ 100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют 
Картын харилцах дансны үлдэгдэл шалгах
Транс банк дээр Шимтгэлгүй
Гэрээт банк дээр 100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют
Дотоодын бусад банк дээр 100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют

Бүрдүүлэх материал:

Монгол улсын иргэн бол:

Гадаадын иргэн бол:

  • Гадаад паспорт /эх хувиар авч үзэх/;
  • Монгол улсад оршин суух үнэмлэх.