Хугацаатай хадгаламж

Бүтээгдэхүүний танилцуулга:

Иргэд сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө банкинд хадгалуулж, хуримтлал үүсгэх, хүүгийн орлого олох зорилгоор хадгаламжийн үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч, тодорхой хугацаагаар гэрээ байгуулсан, гэрээт хугацааны туршид орлогын гүйлгээ хийх боломжтой, зарлагын гүйлгээ хийхгүй байх нөхцөл бүхий мөнгөн хадгаламж. Хүүг хугацааны эцэст үндсэн дансанд эсвэл гэрээнд тусгагдсан харилцагчийн нэр дээрх бусад дансанд орлогодоно.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

 Энгийн хугацаатай хадгаламжийн хүү Валютын хүү /жилээр/
Хугацаа Төгрөг Доллар Евро Юань Иен
1 сар 7.80% 1.8% 1.4% 1.4% 1.4%
2 сар 8.40% 2.4% 1.6% 1.6% 1.6%
3 сар 9.60% 2.8% 1.8% 1.8% 1.8%
4 сар 10.80% 2.9% 2.0% 2.0% 2.0%
5 сар 11.40% 2.9% 2.2% 2.2% 2.2%
6 сар 12.00% 3.0% 2.4% 2.4% 2.4%
7 сар 12.60% 3.5% 2.6% 2.6% 2.6%
8 сар 12.90% 4.0% 2.8% 2.8% 2.8%
9 сар 13.20% 4.5% 3.0% 3.0% 3.0%
10 сар 13.40% 5.0% 3.1% 3.1% 3.1%
11 сар 13.60% 5.5% 3.2% 3.2% 3.2%
12 сар 13.80% 6.2% 3.3% 3.3% 3.3%
13 сар 13.80% 6.4% 3.4% 3.4% 3.4%
14 сар 13.90% 6.4% 3.4% 3.4% 3.4%
15 сар 13.90% 6.4% 3.4% 3.4% 3.4%
16 сар 14.00% 6.4% 3.5% 3.5% 3.5%
17 сар 14.00% 6.4% 3.5% 3.5% 3.5%
18 сар 14.10% 6.5% 3.6% 3.6% 3.6%
19 сар 14.10% 6.5% 3.65% 3.65% 3.65%
20 сар 14.20% 6.5% 3.65% 3.65% 3.65%
21 сар 14.20% 6.5% 3.65% 3.65% 3.65%
22 сар 14.30% 6.5% 3.65% 3.65% 3.65%
23 сар 14.30% 6.5% 3.65% 3.65% 3.65%
24 сар 14.40% 6.6% 3.7% 3.7% 3.7%
Хугацаат хадгаламжийг хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү 3.6% 1.2% 0.6% 0.6% 0.6%
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 100 юань 1,000 иен

 Бүрдүүлэх материал:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
 • Монгол улсын иргэн бол Иргэний үнэмлэх;
 • Гадаадын иргэн бол гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх. 

 

Бүтээгдэхүүний танилцуулга:

 • Иргэд сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө банкинд хадгалуулж, хуримтлал үүсгэх, хүүгийн орлого сар бүр авах болон хүүгээс хүү тооцуулж авах зорилгоор хадгаламжийн үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч, тодорхой хугацаагаар гэрээ байгуулсан, гэрээт хугацааны туршид орлогын гүйлгээ хийх боломжтой, зарлагын гүйлгээ хийхгүй байх нөхцөл бүхий мөнгөн хадгаламж.
 • Хүүг сар бүрийн ойн дээр олгох ба данс нээх үед харилцагчийн хүсэлтээр хүү үндсэн дансанд орох эсвэл тухайн харилцагчийн нэр дээрх бусад дансанд орохоор тохируулах боломжтой.
 • Хадгаламжийн хугацаа цуцалсан тохиолдолд илүү олгосон хүүг буцаахдаа хадгаламжийн үлдэгдлээс хасч тооцно. ..

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Ухаалаг хуримтлалын хадгаламжийн хүү Валютын хүү /жилээр/
Хугацаа Төгрөг Доллар Евро Юань Иен
Зарласан хүү Бодит хүү Зарласан хүү Бодит хүү Зарласан хүү Бодит хүү Зарласан хүү Бодит хүү Зарласан хүү Бодит хүү
1 сар 7.10% 7.34% 1.60% 1.61% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
2 сар 7.60% 7.87% 2.20% 2.22% 1.20% 1.21% 1.20% 1.21% 1.20% 1.21%
3 сар 8.70% 9.06% 2.60% 2.63% 1.40% 1.41% 1.40% 1.41% 1.40% 1.41%
4 сар 9.80% 10.25% 2.80% 2.84% 1.60% 1.61% 1.60% 1.61% 1.60% 1.61%
5 сар 10.30% 10.80% 2.80% 2.84% 1.80% 1.81% 1.80% 1.81% 1.80% 1.81%
6 сар 10.80% 11.35% 2.80% 2.84% 2.00% 2.02% 2.00% 2.02% 2.00% 2.02%
7 сар 11.40% 12.01% 3.00% 3.04% 2.20% 2.22% 2.20% 2.22% 2.20% 2.22%
8 сар 11.70% 12.35% 3.60% 3.66% 2.40% 2.43% 2.40% 2.43% 2.40% 2.43%
9 сар 11.90% 12.57% 4.20% 4.28% 2.60% 2.63% 2.60% 2.63% 2.60% 2.63%
10 сар 12.10% 12.79% 4.80% 4.91% 2.70% 2.73% 2.70% 2.73% 2.70% 2.73%
11 сар 12.30% 13.02% 5.40% 5.54% 2.80% 2.84% 2.80% 2.84% 2.80% 2.84%
12 сар 12.40% 13.13% 5.80% 5.96% 2.90% 2.94% 2.90% 2.94% 2.90% 2.94%
13 сар 12.40% 13.13% 5.80% 5.96% 3.00% 3.04% 3.00% 3.04% 3.00% 3.04%
14 сар 12.50% 13.24% 5.80% 5.96% 3.00% 3.04% 3.00% 3.04% 3.00% 3.04%
15 сар 12.50% 13.24% 5.80% 5.96% 3.00% 3.04% 3.00% 3.04% 3.00% 3.04%
16 сар 12.60% 13.35% 5.80% 5.96% 3.10% 3.14% 3.10% 3.14% 3.10% 3.14%
17 сар 12.60% 13.35% 5.80% 5.96% 3.10% 3.14% 3.10% 3.14% 3.10% 3.14%
18 сар 12.70% 13.47% 5.90% 6.06% 3.20% 3.25% 3.20% 3.25% 3.20% 3.25%
19 сар 12.70% 13.47% 5.90% 6.06% 3.25% 3.30% 3.25% 3.30% 3.25% 3.30%
20 сар 12.80% 13.58% 5.90% 6.06% 3.25% 3.30% 3.25% 3.30% 3.25% 3.30%
21 сар 12.80% 13.58% 5.90% 6.06% 3.25% 3.30% 3.25% 3.30% 3.25% 3.30%
22 сар 12.90% 13.69% 5.90% 6.06% 3.25% 3.30% 3.25% 3.30% 3.25% 3.30%
23 сар 12.90% 13.69% 5.90% 6.06% 3.25% 3.30% 3.25% 3.30% 3.25% 3.30%
24 сар 13.00% 13.80% 6.00% 6.17% 3.30% 3.35% 3.30% 3.35% 3.30% 3.35%
Хугацаат хадгаламжийг хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү 3.6% 1.2% 0.6% 0.6% 0.6%
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл 1,000,000 төгрөг 1,000 ам.доллар 1,000 евро 5,000 юань 50,000 иен
Хүү олгох давтамж Сар бүр

Бүрдүүлэх материал:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
 • Монгол улсын иргэн бол Иргэний үнэмлэх;
 • Гадаадын иргэн бол гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх.

Давуу тал: 

 • Бусад хугацаатай хадгаламжийн бүтээгдэхүүнүүдээс хамгийн өндөр хүүтэй.
 • 13 дахь сараас зарлага гаргасан тохиолдолд хадгаламжийн хүүнд алданги тооцохгүй. Харин үлдэх мөнгөн дүнгийн хуримтлагдсан хүү хэвээр хадгалагдана.
 • Орлого авдаг төрлийн хадгаламжийн бүтээгдэхүүнүүдээс өндөр хүүтэй.

Бүтээгдэхүүний танилцуулга:

 • 0-18 настай хүүхдэд зориулсан, мөнгөн хуримтлал бий болгох, хүүгийн орлого олох зорилгоор 1-18 хүртэл жилийн хугацаатай нээх, гэрээт хугацааны туршид тогтмол болон тогтмол бус дүнгээр орлогын гүйлгээ хийх боломжтой хадгаламж.
 • Хадгаламжийн хугацааг 365 хоногоор харилцагчийн хүссэн удаагаар сунгах боломжтой ба дуусах хугацаа нь тухайн хүүхдийн хадгаламжийн 18 нас хүрэх өдрөөс хэтрэхгүй байна.
 • Хадгаламж барьцаалсан зээл, мөн кредит карт олгоход зээл төлөх эцсийн хугацаа нь хадгаламжийн хуримтлагдсан хүү орох хугацаагаар хязгаарлагдана.         
 • Хүүхдийн хадгаламжийн дансны гэрээг зөвхөн  зөвшөөрөгдсөн нэгж дээр цуцлах ба хүүхэд 18 нас хүрсэн тохиолдолд өөрийн хүсэлтээр, бусад тохиолдолд эцэг, эх холбогдох этгээдийн зөвшөөрлөөр цуцална.
 • Орлого хийх боломжтой ба 13 дахь сараас зарлага гаргах эрх үүснэ.
 • Хүүг жил бүрийн ойн дээр олгох ба данс нээх үед харилцагчийн хүсэлтээр хүү үндсэн дансанд орох эсвэл тухайн харилцагчийн нэр дээрх бусад дансанд орохоор тохируулах боломжтой.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

 Хадгаламжийн хүү Валютын хүү /жилээр/
Хугацаа Төгрөг Доллар Евро Юань Иен
1 12 сар 14.2% 6.4% 3.5% 3.5% 3.5%
Хугацаат хадгаламжийг хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү 3.6% 1.2% 0.6% 0.6% 0.6%
Доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 100 юань 1,000 иен
Хүү олгох давтамж Жил бүр

Бүрдүүлэх материал:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, эцэг эхийн иргэний үнэмлэх.