Байгууллагын хугацаатай хадгаламж

Давуу тал:

 • Хадгалуулсан мөнгөн хөрөнгөндөө өндөр хүүний орлого авах;
 • Хадгаламжийн гэрээнд заасан хүүг хугацаа дуустал хэвээр мөрдөх;
 • Өөрийн хэрэгцээнд тохируулан хугацааны төрлүүдээс сонгох.
 • Хугацаатай мөнгөн хадгаламжийн хүүгийн хэмжээ нь хадгаламжийн гэрээнд заасан хугацааг дуустал анх тохиролцсон хэвээр байх;
 • Өөрийн хадгаламжаа барьцаалан бага хүүтэй зээл авах.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

 Байгууллагын энгийн хугацаатай хадгаламжийн хүү Валютын хүү /жилээр/
Хугацаа Төгрөг Доллар Евро Юань Иен
1 сар 6.00% 2.20% 1.20% 1.20% 1.20%
3-12 сар 10.90% 4.50% 3.30% 3.30% 3.30%
Хугацаат хадгаламжийг хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү 4.80% 1.20% 0.60% 0.60% 0.60%
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл
10,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 100 юань 1,000 иен
Хүү олгох давтамж
 • 1 болон 3-11 сарын хугацаатай хадгаламжид хугацааны төгсгөлд;
 • 12 сарын хугацаатай хадгаламжид улирал тус бүр хүүг тус тус олгоно.
Зарлага гаргах нөхцөл 12 сарын хугацаатай хадгаламжид 3 сар тутмын эцэст хуанлийн 7 хоногийн хугацаанд 1 удаа зарлага гаргах эрх үүснэ.

Бүрдүүлэх материал:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
 • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
 • Гэрчилгээний хуулбар;
 • Байгууллагын дүрэм;
 • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар /энд дарж татаж авна уу. нотариатиар баталгаажуулсан байх/.

Бүтээгдэхүүний танилцуулга:

Бүтээгдэхүүний онцлог нь харилцагчийн хүсэлтэд үндэслэн хадгалуулсан мөнгөн хөрөнгийг төгрөг, ам.доллар хооронд хөрвүүлж, ханшийн эрсдэлээс хамгаалагдах боломжийг олгож буй явдал юм.

 • Хадгаламжийн хугацаанд харилцагч орлого хийх, зарлага гаргах эрхтэй.
 • Харилцагч үндсэн гэрээнд  заасан төгрөг болон ам.долларын дансны хооронд хөрвүүлгийн гүйлгээ хийх үед хүүг бууруулан тооцохгүй. 

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

  Валютын хүү /жилээр/
Хугацаа Төгрөг Доллар
3-12 сар 10.90% 3.70%
Хугацаат хадгаламжийг хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү  4.80% 1.20%
Хадгаламжийн данс нээх доод үлдэгдэл
100.000.000 төгрөг ба түүнтэй тэнцэх ам.доллар
Хүү олгох давтамж Хадгаламж байршсан тухайн хугацааны 3 сар тутам хүүг олгоно.
Зарлага гаргах нөхцөл Үндсэн гэрээ 3-12 сарын хугацаатай хийгдэж 3 сарын ойн дээр зарлага гаргах эрх үүснэ. Хүү олгосноос 7 хоногийн хугацаанд 1 удаа бүтэн дүнгээр зарлага гаргах эрхтэй.
Хөрвүүлэг хийх хугацаа Гэрээний хугацаанд хүссэн үедээ хадгаламжийн бүтэн дүнгээр хийнэ.

 

 

 Бүрдүүлэх материал:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
 • Монгол улсын иргэн бол Иргэний үнэмлэх;
 • Гадаадын иргэн бол гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх. 

Бүтээгдэхүүний танилцуулга:

Энэхүү мөнгөн хадгаламжийн бүтээгдэхүүн нь иргэд болон байгууллага сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө банканд хадгалуулж, хуримтлал үүсгэх, түүндээ мөнгө нэмж байршуулах эсвэл зарлага хийх боломжтой ба гэрээ байгуулсан хугацаанд оногдох хүүг хүссэн үедээ авч болох уян хатан нөхцөлтэй болно. Хадгаламжийн хугацаанд орлогын гүйлгээг цахимаар эсвэл банкан дээр ирж гүйлгээ хийх эрхтэй. Харин зарлагын гүйлгээг заавал банкан дээр ирж бэлнээр хийнэ. Данс нээсэн мөнгөн дүнгийн 70 хувьтай тэнцэх дүнг үлдээж, илүү дүнгээр нэг удаа зарлага хийх боломжтой. Нийт хадгаламжийн хугацаанд оногдох хүүг хүссэн үедээ нэг удаа авах боломжтой. Хүү олгосны дараа орлого болон зарлагын гүйлгээ хийх боломжгүй.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

 Урьдчилсан хүүт  хадгаламжийн хүү Валютын хүү /жилээр/
Хугацаа Төгрөг
Хүү
6-12 сар 10.50%
Хугацаат хадгаламжийг хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү  4.80%
Хадгаламжийн данс нээх доод үлдэгдэл 1,000,000 төгрөг
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл Данс нээсэн дүнгийн 70%
Хүү олгох давтамж 1 удаа

 Бүрдүүлэх материал:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
 • Монгол улсын иргэн бол Иргэний үнэмлэх;
 • Гадаадын иргэн бол гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх.