Хугацаатай хадгаламж

Давуу тал:

 • Хадгалуулсан мөнгөн хөрөнгөндөө өндөр хүүний орлого авах;
 • Хадгаламжийн гэрээнд заасан хүүг хугацаа дуустал хэвээр мөрдөх;
 • Өөрийн хэрэгцээнд тохируулан хугацааны төрлүүдээс сонгох.
 • Хугацаатай мөнгөн хадгаламжийн хүүгийн хэмжээ нь хадгаламжийн гэрээнд заасан хугацааг дуустал анх тохиролцсон хэвээр байх;
 • Өөрийн хадгаламжаа барьцаалан бага хүүтэй зээл авах.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

 Байгууллагын энгийн хугацаатай хадгаламжийн хүү
Валютын хүү /жилээр/*
Хугацаа Төгрөг Доллар Евро Юань Иен
1 сар 6.00% 2.20% 1.20% 1.20% 1.20%
3-12 сар 10.90% 4.00% 3.30% 3.30% 3.30%
12 сар
Нэрлэсэн хүү 10.90% 4.00% 3.30% 3.30% 3.30%
Бодит хүү 11.35% 4.06% 3.34% 3.34% 3.34%
13-18 сар
11.50% 4.50% 3.30% 3.30% 3.30%
Хугацаат хадгаламжийг хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү
4.80% 1.20% 0.60% 0.60% 0.60%
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл
10,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 100 юань 1,000 иен
Хүү олгох давтамж
 • 1 болон 3-11 сар, 13-18 сарын хугацаатай хадгаламжид хугацааны төгсгөлд;
 • 12 сарын хугацаатай хадгаламжид улирал тус бүр хүүг тус тус олгоно.
Зарлага гаргах нөхцөл
 • 12 сарын хугацаатай хадгаламжид 3 сар тутмын эцэст хуанлийн 7 хоногийн хугацаанд 1 удаа зарлага гаргах эрх үүснэ.

* - нь тухайн бүтээгдэхүүний хүүгийн дээд хязгаарыг илэрхийлнэ. Уг нөхцөлд хугацаанаас өмнө цуцлахад төлөх хүү хамаарахгүй.

Бүрдүүлэх материал:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
 • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
 • Гэрчилгээний хуулбар;
 • Байгууллагын дүрэм;
 • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар /энд дарж татаж авна уу. нотариатиар баталгаажуулсан байх/.

Бүтээгдэхүүний танилцуулга:

 • Бүтээгдэхүүний онцлог нь харилцагчийн хүсэлтэд үндэслэн хадгалуулсан мөнгөн хөрөнгийг төгрөг, ам.доллар хооронд хөрвүүлж, ханшийн эрсдэлээс хамгаалагдах боломжийг олгож буй явдал юм.
 • Хадгаламжийн хугацаанд харилцагч орлого хийх, зарлага гаргах эрхтэй бөгөөд хүлээлгийн 7 хоногийн хугацаанд зарлага гаргахаас бусад тохиолдолд зарлагын дүнд үндсэн гэрээнд заасны дагуу хүүг бууруулан тооцох ба хүүний зөрүүг хадгаламжийн хугацааны эцэст хуримтлагдсан хүүгийн дүнгээс хасч тооцно.
 • Харилцагч үндсэн гэрээнд заасан төгрөг болон ам.долларын дансны хооронд хөрвүүлгийн гүйлгээ хийх үед хүүг бууруулан тооцохгүй.
 • Харилцагч үндсэн гэрээнд заасан төгрөг болон ам.долларын дансны арилжааны бэлэн бус ханшаар хөрвүүлгийн гүйлгээ хийнэ.
 • 6 сарын хугацаатай хадгаламжийн хүүг хадгаламж байршсан тухайн хугацааны 3 сар тутам тус хадгаламжтай холбосон харилцах, хугацаагүй хадгаламжийн дансанд олгоно.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Хугацаа
Валютын хүү /жилээр/
Төгрөг Доллар
6 сар

Нэрлэсэн хүү 10.50% 3.80%
Бодит хүү 10.92% 3.85%
Хугацаат хадгаламжийг хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү 
4.80% 1.20%
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл
100,000,000 төгрөг ба түүнтэй тэнцэх ам.доллар
Хадгаламжийн данс нээх дээд хязгаар
1,500,000,000 төгрөг ба түүнтэй тэнцэх ам.доллар
Хүү олгох давтамж
 • Хугацаатай хадгаламжид хадгаламж байршсан тухайн хугацааны 3 сар тутам хүүг олгоно. 
Зарлага гаргах нөхцөл
 • 3 сар тутамд хуанлийн 7 хоногийн хугацаанд зарлага гаргах эрх үүснэ. 
Хөрвүүлэг хийх хугацаа
 • Гэрээний хугацаанд  хүссэн үедээ хадгаламжийн бүтэн дүнгээр хийнэ.

Бүрдүүлэх материал:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
 • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
 • Гэрчилгээний хуулбар;
 • Байгууллагын дүрэм;
 • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар /энд дарж татаж авна уу. нотариатиар баталгаажуулсан байх/

Бүтээгдэхүүний танилцуулга:

Сар бүрийн эцэст хүүг харилцах, хугацаагүй хадгаламжийн дансанд шилжүүлэн авах эсхүл тухайн дансандаа шилжүүлэн авч болох, хүүнээс хүү бодуулах уян хатан нөхцөлтэй болно.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

 Хүүгээ зарлагаддаг мөнгөн хадгаламжийн хүү Валютын хүү /жилээр/
Хугацаа Төгрөг Ам.доллар
3-12 сар
Нэрлэсэн хүү 10.50% 3.80%
Бодит хүү 11.02% 3.87%
Хугацаат хадгаламжийг хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү  4.80% 1.20%
Хадгаламжийн данс нээх доод үлдэгдэл 1,000,000 төгрөг 1,000 ам.доллар
Хүү олгох давтамж Сар бүр

Бүрдүүлэх материал:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
 • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
 • Гэрчилгээний хуулбар;
 • Байгууллагын дүрэм;
 • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар /энд дарж татаж авна уу. нотариатиар баталгаажуулсан байх/