Шилжүүлэг хийх

SWIFT-ын үйлчилгээний нөхцөл

Валютын төрөл Дүн Банкны хураамж Дамжуулагч банкны шимтгэл
Ам.доллар <5,000 15,000 төгрөг 20 ам.доллар
5,000.01-100,000 25,000 төгрөг
>100,000,01 35,000 төгрөг
Евро <5000 15,000 төгрөг 20 евро*
5,000.01-100,000 25,000 төгрөг
>100,000,01 35,000 төгрөг
Юань <100.000 10,000 төгрөг 50 юань
>100,000 20,000 төгрөг
Иен Дүн харгалзахгүй 15,000 төгрөг + 0,3% (бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) 0.05% (хамгийн багадаа 2,500 иен)
Рубль Дүн харгалзахгүй 15,000 төгрөг+1,5% (бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) Шимтгэлгүй
Фунт стерлинг Дүн харгалзахгүй 15,000 төгрөг+ 0,3% (бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) 15 фунт
Хонг Конг доллар Дүн харгалзахгүй 25,000 төгрөг + 0,3% (бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) 200 хонг конг доллар
Сингапур доллар Дүн харгалзахгүй 20,000 төгрөг + 0,3% (бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) 25 ам.доллар

БАНКНЫ ТАНИЛЦУУЛГА