Орон сууцны зээл

Урьдчилгаа төлбөрөөс хамааран бага хүүтэй, уян хатан нөхцөлтэй орон сууцны зээлийг санал болгож байна.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Орон сууцны зээл
Төгрөг Ам.доллар
Дээд хэмжээ 500,000,000 төгрөг ба түүнтэй тэнцэх ам.доллар
Урьдчилгаа төлбөр 20%
Орон сууц нэмж барьцаалсан тохиолдолд зээлийн урьдчилгаа төлбөр 0%
Хүү /сар/

Урьдчилгаа төлбөрт орон сууц барьцаалсан болон 20.0%-29.9%-ийг төлсөн бол 1.5%,

Орон сууцны нийт үнийн дүнгийн :

30.0%-39.9%-ийг төлсөн бол 1.45%, 

40.0%-49.9%-ийг төлсөн бол 1.4%, 

50.0% ба түүнээс дээш дүнгээр төлсөн бол 1.35%

Орон сууцны нийт дүнгийн 20% буюу түүнээс дээш бол зээлийн хүү 1%,

Урьдчилгаа төлбөрт орон сууц барьцаалсан бол зээлийн хүү 1.2%

Хүү /жил/

Урьдчилгаа төлбөрт орон сууц барьцаалсан болон 20.0%-29.9%-ийг төлсөн бол зээлийн хүү сарын 18.0%,

Орон сууцны нийт үнийн дүнгийн :

30.0%-39.9%-ийг төлсөн бол 17.4%, 

40.0%-49.9%-ийг төлсөн бол 16.8%, 

50.0% ба түүнээс дээш дүнгээр төлсөн бол 16.2%

Орон сууцны нийт дүнгийн 20% буюу түүнээс дээш бол зээлийн хүү 12.0%,

Урьдчилгаа төлбөрт орон сууц барьцаалсан бол зээлийн хүү 14.4%

Хугацаа 360 хүртэл сар 120 хүртэл сар
Шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу 1.5 сая төгрөг болон түүнтэй тэнцэх валютаас хэтрэхгүй
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/*

Иргэн - 1,000 төгрөг

Байгууллага - 1,000 төгрөг

*2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллана.

Тавигдах шаардлага:

  • Байгууллагадаа нэгээс доошгүй жил ажилласан байх, хувиараа бизнес эрхлэгч бол нэгээс доошгүй жил үйл ажиллагаа эрхэлсэн байх;
  • Татварын дараах орлогын 60 хүртэлх хувь нь сард төлөх нийт зээлийн төлбөрийг төлж хүрэлцэхүйц байх;
  • Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх.

Бүрдүүлэх баримтын жагсаалт болон зээл хүсэгчийн анкетыг энд дарж татаж авна уу.

Амины сууц худалдан авах, түр барьцаа хөрөнгө барьцаалан амины сууц барих, дуусаагүй барилгаа санхүүжүүлэх сонирхолтой харилцагч танд урьдчилгаа хөрөнгө оруулалттай уялдаатай, таатай нөхцөлтэй Амины орон сууцны зээлийг санал болгож байна.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Амины сууц худалдан авах зээл
Дээд хэмжээ Зээлийн судалгаа шинжилгээг стандарт маятыг ашиглан хийх бөгөөд зээлийн шинжилгээний явцад зээл хүсэгчийн зээл төлөх чадвар, зээлдэгчид учирч болох санхүүгийн хүндрэл зэргийг судлан тухайн зээл хүсэгчийн сар тутам төлөх нийт зээл, хүүгийн төлбөрийн хэмжээ нь өр, орлогын харьцаа 60%-иас хэтрэхгүй байх, зээлийн дээд хэмжээг өр орлогын харьцаанаас хамаарч тогтооно.
Урьдчилгаа төлбөр 30%
Хүү /сарын/ Амины сууцны нийт үнийн дүнгийн:
30.0%-39.9%-ийг төлсөн бол 1.55%,
40.0%-49.9%-ийг төлсөн бол 1.5%,
50.0% ба түүнээс дээш дүнгээр төлсөн бол 1.4%
Хүү /жилийн/ Амины сууцны нийт үнийн дүнгийн:
30.0%-39.9%-ийг төлсөн бол 18.6%, 
40.0%-49.9%-ийг төлсөн бол 18.0%, 
50.0% ба түүнээс дээш дүнгээр төлсөн бол 16.8%
Хугацаа 180 хүртэл сар
Шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу 1.5 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/*

Иргэн - 1,000 төгрөг

Байгууллага - 1,000 төгрөг

*2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллана.

Тавигдах шаардлага:

  • Байгууллагадаа нэгээс доошгүй жил ажилласан байх, хувиараа бизнес эрхлэгч бол нэгээс доошгүй жил үйл ажиллагаа эрхэлсэн байх;
  • Зээлдэгч нийт өртөгийн 30-аас доошгүй хувийг өөрөө санхүүжүүлсэн байх;
  • Татварын дараах орлогын 60 хүртэлх хувь нь сард төлөх нийт зээлийн төлбөрийг төлж хүрэлцэхүйц байх;
  • Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх.

Бүрдүүлэх баримтын жагсаалт болон зээл хүсэгчийн анкетыг энд дарж татаж авна уу.

Засгийн газрын хөтөлбөрийн орон сууцны хөнгөлөлттэй зээл

Нөхцөл

Зээлийн дээд хэмжээ

Худалдан авах орон сууцны үнэлгээний 70 хувиас хэтрэхгүй

Урьдчилгаа төлбөр

30% ба түүнээс дээш

Зээлийн хүү /жил/

8%

Зээлийн хугацаа

360 хүртэл сар

Зээл олгосны шимтгэл

Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу 1.5 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй

Нэмэгдүүлсэн хүү

Үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү

Өргөдлийн хураамж

10,000 төгрөг

Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/*

Иргэн - 1,000 төгрөг

Байгууллага - 1,000 төгрөг

*2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллана.