2021 оны 2 дугаар улирал 

Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)

Активын хэлбэр

Үлдэгдэл дүн  (сая төгрөгөөр)

Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь

1.

Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)

1.1.

Банкны хувьцаа эзэмшигч* зээл 5,541 4.8%
1.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан* - - 0.0%
1.3. Банкны бусад холбогдох этгээд* - - 0.0%

2.

Банкны холбогдох нийт этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)

2.1.

Банкны хувьцаа эзэмшигчид зээл 5,541 4.8%

2.2.

Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл 143 0.1%
2.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 32 0.0%

* - Банкны холбогдох нэг этгээд (Банкны хувьцаа эзэмшигч, банкны эрх бүхий албан тушаалтан, эсвэл банкны бусад холбогдох этгээд)-эд олгосон хамгийн өндөр дүнтэй зээл болон зээлтэй адилтган тооцох актив хөрөнгийн дүнг тайлагнана.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй энд  дарж танилцана уу.