Баталгааны давуу талууд

Баталгаа ашигласнаар танд үүсэх давуу талууд:

  • Банкны баталгаа нь илүү уян хатан, бизнесийн өргөн хүрээг хамарч, болзошгүй эрсдэлээс гүйцэтгэгч талыг хамгаалдаг;
  • Баталгаа гаргуулагч нь гэрээнд заасан нөхцөлийг дагаж мөрдөөгүй тохиолдолд гүйцэтгэгч талд нөхөн төлбөр олгох баталгаа болж өгдөг;
  • Бизнесээ олон улсын түвшинд өргөжүүлэх хүрээнд хоёр талыг дэмжиж, түншүүдийн хоорондох итгэлцлийг бэхжүүлнэ;
  • Баталгаа нь буцаан үл дуудах нөхцөлтэй байдаг тул аль нэг талын зөвшөөрөлгүйгээр өөрчлөлт оруулах болон хүчингүй болгох боломжгүй учир бүх талуудыг дэмжин ажилладаг;
  • Захиалагч нь урьдчилгаа төлбөр төлөлгүйгээр эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлж, удирдах боломжтой;
  • Банкны олон улсын стандарт журмаар зохицуулагддаг учраас хууль зүйн эрсдэл байхгүй.