САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Олон улсын үнэлгээ

Олон улсын үнэлгээний Moody’s агентлагаас 2021 оны 8-р сарын 24-ний өдөр гаргасан нийтлэлдээ Кредит банктай нэгдсэний дараах Тээвэр хөгжлийн банкны зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээг дахин баталгаажуулж B3 (тогтвортой) хэмээн үнэлсэнээ мэдээллээ.

Тээвэр хөгжлийн банкны үнэлгээ - Moody’s Олон Улсын үнэлгээний агентлаг

Хэтийн төлөв Тогтвортой
Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө (Дотоод валютаар) В2/NP
Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө (Гадаад валютаар) B3/NP
Зээлжих чадварын суурь үнэлгээ b3
Үнэт цаас гаргагч байгууллагын үнэлгээ B3
мянган төгрөгөөр
БАЛАНСЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2016 он 2017 он 2018 он 2019 он. 2020 он
ХӨРӨНГӨ
Бэлэн ба Монголбанк дахь мөнгө 162,614 91,943,312 118,463,789 187,738,265 47,652,174
Банк, санхүүгийн байгууллага дахь харилцах, хадгаламж 69,352 431,350 60,981,772 22,355,805 60,889,978
Бодит үнэ цэнээр илэрхийлэгдэх санхүүгийн хөрөнгө - - 58,661 352,543 266,720
Бусад дэлгэрэнгүй орлогоорх бодит үнэ цэнээр илэрхийлэгдэх санхүүгийн хөрөнгө - 36,950,057 29,389,823 25,816,251 22,930,314
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа 7,324,725 70,483,771 289,072,998 254,427,548 216,738,625
Орлогын албан татварын авлага - - - 675,263 -
Үндсэн хөрөнгө 740,949 1,734,329 2,181,152 6,226,802 8,930,940
Биет бус хөрөнгө 7,764 540,031 636,569 747,771 458,040
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө - - - 1,035 -
Бусад хөрөнгө 1,582,027 963,714 1,057,365 26,079,221 2,291,118
НИЙТ ХӨРӨНГӨ 9,887,431 203,046,564 501,842,129 524,420,504 360,157,909
ӨР ТӨЛБӨР
Банк, санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж - 109,911,583 212,729,196 163,726,270 112,195,768
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж 208,974 254,343 147,867,031 248,999,833 87,948,924
Репо хэлцэл - 36,940,917 29,603,979 3,998,795 22,949,907
Зээлээр авсан санхүүжилт - - - - 20,620,840
Орлогын албан татварын өглөг 5,146 228,605 367,746 - 189,441
Хойшлогдсон татварын өглөг - - - - 10,356
Бусад өр төлбөр 193,404 10,287,878 34,058,596 26,042,265 7,202,814
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР 407,524 157,623,326 424,626,548 442,767,163 251,118,050
ЭЗДИЙН ӨМЧ
Хувьцаат капитал 16,000,000 50,000,000 78,000,000 78,000,000 100,000,000
Бусад нөөцүүд 44,300 28,518 93,503 134,258 46,646
Хуримтлагдсан ашиг (6,564,393) (4,605,280) (877,922) 3,519,083 8,993,213
НИЙТ ЭЗДИЙН ӨМЧ 9,479,907 45,423,238 77,215,581 81,653,341 109,039,859
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ 9,887,431 203,046,564 501,842,129 524,420,504 360,157,909
мянган төгрөгөөр
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН 2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он
Үр ашигт хүүгийн аргаар тооцсон хүүгийн орлого 345,725 3,605,513 27,695,862 57,524,891 44,854,170
Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал (1,859) (926,055) (15,999,056) (39,897,851) (25,089,645)
Хүүгийн цэвэр орлого 343,866 2,679,458 11,696,806 17,627,040 19,764,525
Хураамж ба шимтгэлийн орлого 85 94,703 768,056 665,810 330,979
Хураамж ба шимтгэлийн зардал (24,318) (131,864) (266,369) (393,383) (436,979)
Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр орлого (зардал) (24,233) (37,161) 501,687 272,427 (106,000)
Арилжааны цэвэр орлого (174) (102,884) 563,078 871,662 2,493,878
ААБҮЦ-ээр хэмжигдэх бусад санхүүгийн хэрэгслүүдийн цэвэр орлого (зардал) - - - (140,356) 50,270
Үйл ажиллагааны нийт орлого 319,459 2,539,413 12,761,571 18,630,773 22,202,673
Бусад орлого 292,270 892,212 117,667 789,517 683,476
Санхүүгийн хэрэгслүүдийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (150,332) 993,413 (1,555,979) (6,413,735) (8,133,610)
Боловсон хүчний зардал (621,894) (933,011) (2,747,623) (3,713,667) (3,734,624)
Элэгдэл ба хорогдуулга (61,240) (217,987) (676,234) (1,771,354) (2,644,442)
Бусад зардал (116,946) (888,068) (2,427,749) (1,751,692) (2,083,588)
Үйл ажиллагааны бус зардал (88,030) (190,855) (238,166) (242,850) (150,337)
Татварын өмнөх ашиг (426,713) 2,195,117 5,233,487 5,526,992 6,139,548
Орлогын албан татварын зардал - (245,144) (1,408,139) (1,129,987) (665,418)
Тайлант жилийн цэвэр ашиг (426,713) 1,949,973 3,825,348 4,397,005 5,474,130
Бусад дэлгэрэнгүй орлого
Бодит үнэ цэнээрх цэвэр өөрчлөлт - - 64,985 105,740 18,128
Ашиг эсвэл алдагдал руу дахин ангилсан - - - (64,985) (105,740)
Тайлант жилийн нийт дэлгэрэнгүй орлого (426,713) 1,949,973 3,890,333 4,437,760 5,386,518
БУСАД ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он
Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний харьцаа 116.48% 52.13% 24.77% 27.15% 39.67%
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа 116.28% 52.13% 24.76% 27.15% 39.67%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа 56.92% 58.61% 33.71% 53.13% 28.53%

сая төгрөгөөр

Чанаргүй активыг бууруулах 
зорилтыг үнэлэх үзүүлэлт
Стратеги батлагдсан өдрийн үлдэгдэл 
2020.12.31
ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН 
/2021.06.30/
Богино хугацаа 
(1 жил)
Дунд хугацаа
(2-4 жил)
Урт хугацаа
(5 болон түүнээс дээш жил)
2021.12.31 2022.12.31 2025.12.31 ЗОРИЛТ ГҮЙЦЭТГЭЛ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН %
Нийт зээлийн багцын дүн 231,991.48 319,258.68

345,118.64

435,958.85 239,343.18

270,747.53

113.1%
Чанаргүй зээлийн багцын дүн 14,984.03 23,980.73

25,883.90

34,876.71 18,724.89 12,537.22 67.0%
Чанаргүй зээлийн хувь 6.5% 7.5% 7.5% 8.0% 7.8% 4.6% 59.2%
Нийт зээлийн эрсдэлийн сан 16,521.04 20,983.86 24,063.40 32,239.16 18,265.81 15,232.55 0.83%
Зээлээс бусад чанаргүй активын дүн 47.76 48.00 69.02 87.19 48.00 49.53 103.2%
Зээлээс бусад чанаргүй активын сан 47.78 48.00 69.02 87.19 48.00 49.53 103.2%
БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
Бүтэц өөрчлөгдсөн актив 4.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 0.7% 6.7%