Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл

Шимтгэл хураамж

Валют

Төгрөг

Ам.доллар Евро Юань Иен

Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээний хувьд:

Худалдагч тал

20,000 төгрөг

10 ам.доллар

10 евро

70 юань

1,000 иен

Худалдан авагч тал

20,000 төгрөг

10 ам.доллар

10 евро

70 юань

1,000 иен

Бусад гэрээний хувьд:

Төлбөр авагч тал

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

100,000 хүртэлх төгрөг

100,000 хүртэлх төгрөгтэй тэнцэх валют

Төлбөр хариуцагч тал

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

100,000 хүртэлх төгрөг

100,000 хүртэлх төгрөгтэй тэнцэх валют