Эскроу данс

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:
 
Нөхцөл Шимтгэл хураамж
Валют Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Иен
Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээний хувьд:
Худалдагч тал 20,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 70 юань 1,000 иен
Худалдан авагч тал 20,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 70 юань 1,000 иен
Бусад гэрээний хувьд:
Төлбөр авагч тал 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
100,000 хүртэлх төгрөг 100,000 хүртэлх төгрөгтэй тэнцэх валют
Төлбөр хариуцагч тал 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
100,000 хүртэлх төгрөг 100,000 хүртэлх төгрөгтэй тэнцэх валют

Бүрдүүлэх материал:

  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
  • Монгол улсын иргэн бол Иргэний үнэмлэх;
  • Гадаадын иргэн бол гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх