Иргэдийн алтны хугацаагүй хадгаламж

Бүтээгдэхүүний танилцуулга:

  • Энэхүү бүтээгдэхүүн нь алтны үйлдвэрлэл эрхэлж буй Санхүүгийн зохицуулах хорооны тусгай зөвшөөрөл бүхий алт олборлогч иргэнд зориулагдсан бүтээгдэхүүн юм.
  • Тухайн данс нь харилцагчийн алт тушаалтын түүх болон бизнесийн орлого тодорхойлох, тоон мэдээлэл цуглуулах, харилцагчид ханшийн хүлээлтийн орчинд хамгаалалт, аюулгүй байдлын эрсдэлийг шийдэж өгөх зорилгоор ашиглагдана.
  • Тухайн дансанд зарлагын гүйлгээний болон дансны шимтгэл тооцохгүй.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Алтны харилцах дансны нөхцөл
Дансны валют Унци алт
Хүү /жилийн/ 0.00%
Бодит хүү /жилийн/ 0.00%
Харилцах дансны доод үлдэгдэл 0 унци алт