Хугацаагүй хадгаламж

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Хэмжээ харгалзахгүй

Төгрөг Доллар Евро Юань Иен

Зарласан хүү

6.60% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%

Бодит хүү

6.82% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21%

Хүү тооцох доод үлдэгдэл

1,000,000 төгрөг 400 ам.доллар 350 евро 2700 юань 41,000 иен

Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл

10,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 100 юань 1,000 иен

*Хугацаагүй хадгаламжийн хүүг 2019.05.01-ний өдрөөс эхлэн өөрчилсөн бөгөөд үүнээс өмнө нээгдсэн хугацаагүй хадгаламжуудын хувьд энэхүү хүүг 2019.06.01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Бүрдүүлэх материал:

  • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
  • Гэрчилгээний хуулбар;
  • Байгууллагын дүрэм;
  • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар /нотариатиар баталгаажуулсан байх/

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос зөвшөөрөл авсан байгууллага

Хэмжээ харгалзахгүй

Төгрөг Доллар Евро Юань Иен

Зарласан хүү

6.60% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%

Бодит хүү

6.82% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21%

Хүү тооцох доод үлдэгдэл

1,000,000 төгрөг 400 ам.доллар 350 евро 2700 юань 41,000 иен

Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл

10,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 100 юань 1,000 иен

Бүрдүүлэх материал:

  • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
  • Гэрчилгээний хуулбар;
  • Байгууллагын дүрэм;
  • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар /нотариатиар баталгаажуулсан байх/

БАНКНЫ ТАНИЛЦУУЛГА