ХАРИЛЦАХ ДАНС

Энгийн харилцах

  • Байгууллагад зориулсан зээл авах, 
  • Дансаараа дамжуулан дотоод болон гадаад төлбөр тооцоо, орлого зарлагын гүйлгээ хийх,
  • Монгол улсын хаана ч очсон өөрийн дансаараа гүйлгээ хийх.
Дэлгэрэнгүй

Санхүүгийн байгууллагын харилцах

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос зөвшөөрөл авсан байгууллага байх.

Дэлгэрэнгүй

Алтны харилцах

Дэлгэрэнгүй
s