Байгууллагын ₮ карт

Давуу тал:

  • Бизнес ба хувийн төлбөр тооцоог ангилах боломж;
  • Жилийн хураамж бага, өдрийн гүйлгээний мөнгөний хязгаар өндөр;
  • Мөнгөн урсгалын хяналтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх төлбөрийн хэрэгсэл;
  • Эерэг хандлага бүхий найдвартай, түргэн шуурхай үйлчилгээ.

Картын үйлчилгээний нөхцөл:

Үйлчилгээний төрөл Энгийн
Жилийн хураамж 15,000 төгрөг
Дэд (1) картын жилийн хураамж 5,000 төгрөг
Картын хугацаа 3 жил
Карт нөхөн авах төлбөр 5,000 төгрөг
Яаралтай карт гаргах хураамж (2) 5,000 төгрөг
ПОС /КҮБ, ПОБ/ дээр нэг өдөрт хийх зарлагын гүйлгээний лимит (3) 25,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
АТМ дээр нэг өдөрт хийх зарлагын гүйлгээний лимит (3) 15,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Тээвэр хөгжлийн банк дээр орлогын гүйлгээ хийх Шимтгэлгүй
Гэрээт банк дээр орлогын гүйлгээ  хийх 100 төгрөг
Тээвэр хөгжлийн банк дээр үлдэгдэл шалгах Шимтгэлгүй
Гэрээт банк дээр үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг
Дотоодын бусад банк дээр үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг
Пин код өөрчлөх /АТМ/ 100 төгрөг
Пин код шинээр авах /Банк/ 1,000 төгрөг
Интернэт пин код авах, өөрчлөх /АТМ/ 100 төгрөг

1 - Дэд картын хүчинтэй хугацаа нь үндсэн картын хүчинтэй хугацаагаар гарна.

2 - Шинээр болон нөхөн авах картын хураамж дээр яаралтай карт гаргах хураамжийг нэмж авна.

3 - Байгууллагын картын бэлэн мөнгө авах, худалдан авалт хийх лимитийг байгууллагын ажилчдын албан үүргийн онцлогоос шалтгаалан тогтоож болно.