Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл

Төгрөг

Ам.доллар

Евро Юань Иен

Хугацаа

60 сар хүртэл

Хэмжээ

Гэрээний нийт төлбөрийн 80 хувь хүртэл, дээд хэмжээ 5 тэрбум төгрөг хүртэл түүнтэй тэнцэх валют

Хүү /сарын/

1.8%-1.2%

1.7%-1.0%

1.7%-1.0%

1.7%-1.0%

1.0%-0.6%

Хүү /жилийн/

21.6%-14.4%

20.4%-12.0%

20.4%-12.0%

20.4%-12.0%

12.0%-7.2%

Шимтгэл

1% /хамгийн ихдээ 1,500,000 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют/

Бусад нөхцөл

Зээлээр худалдан авсан хөрөнгийг иж бүрэн даатгалд хамруулна. Даатгалын хураамжийг харилцагч хариуцна.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл

Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Иен

Хугацаа

120 сар хүртэл

Хэмжээ

Гэрээний нийт төлбөрийн 70 хувь хүртэл, дээд хэмжээ өөрийн хөрөнгийн 20 хувь хүртэл төгрөг түүнтэй тэнцэх валют

Хүү /сарын/

1.8%-1.2%

1.6%-1.0%

1.6%-1.0%

1.6%-1.0%

1.0%-0.6%

Хүү /жилийн/

21.6%-14.4%

19.2%-12.0%

19.2%-12.0%

19.2%-12.0%

12.0%-7.2%

Шимтгэл

1% /хамгийн ихдээ 1,500,000 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют/

Бусад нөхцөл

Зээлээр худалдан авсан хөрөнгийг иж бүрэн даатгалд хамруулна. Даатгалын хураамжийг харилцагч хариуцна.