Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Төгрөг Ам.доллар Бусад валют
Хэмжээ харгалзахгүй 1 жил Гэрээгээр тохиролцоно
Доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 ам.доллартой тэнцэх