Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл MNT USD Бусад валют
Хэмжээ харгалзахгүй 1 жил Гэрээгээр тохиролцоно
Доод үлдэгдэл 10,000 10 10 ам.доллартой тэнцэх