Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Хадгаламжийн дансны хүү /жилээр/
Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Иен
Хэмжээ харгалзахгүй 1 жил 3.6% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
 Доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 100 юань 1,000 иен