Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл MNT USD EUR CNY JPY
Хэмжээ харгалзахгүй 1 жил 6.0% 2.0% 1.2% 1.2% 1.2%
 Доод үлдэгдэл 10,000 10 10 100 1,000