Давуу тал:

  • Хадгалуулсан мөнгөн хөрөнгөндөө өндөр хүүний орлого авах;
  • Хадгаламжийн гэрээнд заасан хүүг хугацаа дуустал хэвээр мөрдөх;
  • Өөрийн хэрэгцээнд тохируулан хугацааны төрлүүдээс сонгох.
  • Хугацаатай мөнгөн хадгаламжийн хүүгийн хэмжээ нь хадгаламжийн гэрээнд заасан хугацааг дуустал анх тохиролцсон хэвээр байх;
  • Өөрийн хадгаламжаа барьцаалан бага хүүтэй зээл авах.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Хадгаламжийн хүү

Валютын хүү /жилээр/

Хугацаа

Төгрөг

Доллар

Евро

Юань

Иен

3 сар

8.6%

2.8%

1.6%

1.6%

1.6%

6 сар

10.8%

3.0%

2.2%

2.2%

2.2%

9 сар

11.4%

4.6%

2.8%

2.8%

2.8%

12 сар

13.2%

5.2%

3.1%

3.1%

3.1%

18 сар

13.6%

5.8%

3.4%

3.4%

3.4%

24 сар

14.0%

6.0%

3.5%

3.5%

3.5%

Хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү

3.6%

1.2%

1.2%

1.2%

1.2%

Доод үлдэгдэл

10,000 төгрөг

10 ам.доллар

10 евро

100 юань

1,000 иен

Бүрдүүлэх материал:

  • Монгол улсын иргэн бол Иргэний үнэмлэх;
  • Гадаадын иргэн бол гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх.