Давуу тал:

 • Хадгалуулсан мөнгөн хөрөнгөндөө өндөр хүүний орлого авах;
 • Хадгаламжийн гэрээнд заасан хүүг хугацаа дуустал хэвээр мөрдөх;
 • Өөрийн хэрэгцээнд тохируулан хугацааны төрлүүдээс сонгох.
 • Хугацаатай мөнгөн хадгаламжийн хүүгийн хэмжээ нь хадгаламжийн гэрээнд заасан хугацааг дуустал анх тохиролцсон хэвээр байх;
 • Өөрийн хадгаламжаа барьцаалан бага хүүтэй зээл авах.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Хугацаа Төгрөг Доллар Евро Юань Иен
1 сар 6.8% 1.8% 1.2% 1.2% 1.2%
2 сар 7.8% 2.4% 1.4% 1.4% 1.4%
3 сар 8.6% 2.8% 1.6% 1.6% 1.6%
4 сар 9.2% 2.9% 1.8% 1.8% 1.8%
5 сар 10.0% 2.9% 2.0% 2.0% 2.0%
6 сар 10.8% 3.0% 2.2% 2.2% 2.2%
7 сар 11.0% 3.8% 2.4% 2.4% 2.4%
8 сар 11.2% 4.6% 2.6% 2.6% 2.6%
9 сар 11.4% 5.4% 2.8% 2.8% 2.8%
10 сар 12.0% 5.8% 2.9% 2.9% 2.9%
11 сар 12.6% 6.2% 3.0% 3.0% 3.0%
12 сар 13.2% 6.5% 3.1% 3.1% 3.1%
13 сар 13.3% 6.6% 3.2% 3.2% 3.2%
14 сар 13.3% 6.6% 3.2% 3.2% 3.2%
15 сар 13.4% 6.6% 3.2% 3.2% 3.2%
16 сар 13.4% 6.7% 3.3% 3.3% 3.3%
17 сар 13.4% 6.7% 3.3% 3.3% 3.3%
18 сар 13.6% 6.8% 3.4% 3.4% 3.4%
19 сар 13.7% 6.9% 3.45% 3.45% 3.45%
20 сар 13.7% 6.9% 3.45% 3.45% 3.45%
21 сар 13.8% 6.9% 3.45% 3.45% 3.45%
22 сар 13.8% 6.9% 3.45% 3.45% 3.45%
23 сар 13.8% 6.9% 3.45% 3.45% 3.45%
24 сар 14.0% 7.0% 3.5% 3.5% 3.5%
Хугацаат хадгаламжийг хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү 3.6% 1.2% 0.6% 0.6% 0.6%
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 100 юань 1,000 иен

Бүрдүүлэх материал:

 • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
 • Гэрчилгээний хуулбар;
 • Байгууллагын дүрэм;
 • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар /нотариатиар баталгаажуулсан байх/

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос зөвшөөрөл авсан байгууллага

  Төгрөг Доллар Евро Юань Иен
1 сар 6.8% 1.8% 1.2% 1.2% 1.2%
2 сар 7.8% 2.4% 1.4% 1.4% 1.4%
3 сар 8.6% 2.8% 1.6% 1.6% 1.6%
4 сар 9.2% 2.9% 1.8% 1.8% 1.8%
5 сар 10.0% 2.9% 2.0% 2.0% 2.0%
6 сар 10.8% 3.0% 2.2% 2.2% 2.2%
7 сар 11.0% 3.8% 2.4% 2.4% 2.4%
8 сар 11.2% 4.6% 2.6% 2.6% 2.6%
9 сар 11.4% 5.4% 2.8% 2.8% 2.8%
10 сар 12.0% 5.8% 2.9% 2.9% 2.9%
11 сар 12.6% 6.2% 3.0% 3.0% 3.0%
12 сар 13.2% 6.5% 3.1% 3.1% 3.1%
13 сар 13.3% 6.6% 3.2% 3.2% 3.2%
14 сар 13.3% 6.6% 3.2% 3.2% 3.2%
15 сар 13.4% 6.6% 3.2% 3.2% 3.2%
16 сар 13.4% 6.7% 3.3% 3.3% 3.3%
17 сар 13.4% 6.7% 3.3% 3.3% 3.3%
18 сар 13.6% 6.8% 3.4% 3.4% 3.4%
19 сар 13.7% 6.9% 3.45% 3.45% 3.45%
20 сар 13.7% 6.9% 3.45% 3.45% 3.45%
21 сар 13.8% 6.9% 3.45% 3.45% 3.45%
22 сар 13.8% 6.9% 3.45% 3.45% 3.45%
23 сар 13.8% 6.9% 3.45% 3.45% 3.45%
24 сар 14.0% 7.0% 3.5% 3.5% 3.5%
Хугацаат хадгаламжийг хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү 3.6% 1.2% 0.6% 0.6% 0.6%
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 100 юань 1,000 иен

Бүрдүүлэх материал:

 • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
 • Гэрчилгээний хуулбар;
 • Эрх бүхий байгууллагаас олгосон үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хуулбар;
 • Байгууллагын дүрэм;
 • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар /нотариатиар баталгаажуулсан байх/