Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Төгрөг Доллар Евро Юань Иен
Хэмжээ харгалзахгүй 1 жил 3.60% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%
Харилцах дансны доод үлдэгдэл 5,000 5 5 20 1,000

Бэлэн бус гүйлгээ 

Үйлчилгээ Төгрөг Валют
Банк доторх шилжүүлэг
Иргэдийн бүх төрлийн данс 100 төгрөг 200 төгрөгтэй тэнцэх
Банк хоорондын шилжүүлэг
Данснаас бэлэн бусаар банк хооронд шилжүүлэх 300 төгрөг 1,500 төгрөгтэй тэнцэх валют
Бэлнээр тушааж банк хооронд шилжүүлэх 500 төгрөг 1,500 төгрөгтэй тэнцэх валют
Нэр, данс зөрүүтэй гүйлгээний буцаалтын шимтгэл 300 төгрөг 300 төгрөгтэй тэнцэх валют

Дансны бусад үйлчилгээ

Үйлчилгээ Төгрөг Валют
Данс нээх Шимтгэлгүй
Данс хөтөлсний шимтгэл
Энгийн харилцах данс /сар бүр/ 500 төгрөг
Цалингийн харилцах-100
500  төгрөгтэй тэнцэх валют
Хугацаагүй хадгаламж /жилийн эцэст/ 1,000 төгрөг 1,000 төгрөгтэй тэнцэх валют
Хөдөлгөөнгүй данс /сар бүр/ 500 төгрөг 500 төгрөгтэй тэнцэх валют
Данс хаах
Харилцах данс хаах 1,000 төгрөг 1,000 төгрөгтэй тэнцэх валют
Хадгаламжийн данс хаах 1,000 төгрөг 1,000 төгрөгтэй тэнцэх валют

Бүрдүүлэх материал:

  • Монгол улсын иргэн бол Иргэний үнэмлэх;
  • Гадаадын иргэн бол гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх