Валютын төрөл Дүн Банкны хураамж Дамжуулагч банкны шимтгэл
Ам.доллар <5,000 15,000 төг 20 ам.доллар
5,000.01-100,000 25,000 төг
>100,000,01 35,000 төг
Евро <5,000 15,000 төг 20 евро*
5,000.01-100,000 25,000 төг
>100,000,01 35,000 төг
Юань <100,000 10,000 төг 50 юань
>100,000 20,000 төг
Иен 1-5,000,000 2,500 иен 0.05%
5,000,000.01-с дээш 0,05%
Вон Дүн харгалзахгүй 15,000 төг+1,5%(бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) 15,000 вон
Рубль Дүн харгалзахгүй 15,000 төг+1,5%(бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд)  

*Баталгаат OUR нөхцөл

Нөхцөл Шимтгэл
Харилцагчийн хүсэлтээр гадаад гуйвуулгад өөрчлөлт оруулах, буцаан дуудах, гадаадаас ирсэн шилжүүлгийг буцаах Ам.доллар 30 ам.доллар
Евро 50 евро
Юань 50 юань
Иен 7,500 иен
Вон 20,000 вон
Рубль 300 рубль
Харилцагчийн хүсэлтээр гадаадын банкинд гадаад гуйвуулгын талаар лавлагаа явуулах Ам.доллар 20 ам.доллар /1-30 хоногт/
60 ам.доллар /31-90 хоногт/
100 ам.доллар /91-с дээш хоногт/
Евро
Юань
Иен
Вон
Рубль