Бүтээгдэхүүний танилцуулга:
Банкны үйлчилгээ, авахыг хүссэн иргэн бүрт нээлттэй, өдөр тутмын бэлэн болон бэлэн бус төлбөр тооцоо хийж гүйцэтгэхэд зориулагдсан банкнаас санал болгож буй цахим үйлчилгээнд холбуулах, карт захиалж авах боломжтой данс ба дансны үлдэгдэл нь ҮХШЕН-д заасан хүү тооцох үлдэгдлийн хэмжээг хангасан өдөр бүр хүүг хуримтлуулан тооцож жилийн эцэст үндсэн дансанд орлогодоно.
Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Хугацаагүй хадгаламжийн дансны хүү /жилээр/
Хэмжээ харгалзахгүй MNT USD EUR CNY JPY
4.8% 2.0% 1.2% 1.2% 1.2%
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 100 юань 1,000 иен

Бүрдүүлэх материал:

  • Монгол улсын иргэн бол Иргэний үнэмлэх;
  • Гадаадын иргэн бол гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх.