Үйлчилгээний хүү шимтгэлийн ерөнхий нөхцөлийг 2018 оны 8 дугаар сарын 01-ний өдрөөс үйл ажиллагаандаа мөрдөж эхэлнэ.

Бизнесийн зээлийн бүтээгдэхүүний нөхцөл

Эргэлтийн хөрөнгийн зээлийн нөхцөл:

Нөхцөл Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Иен
Дээд хэмжээ Зээлийн дээд хэмжээг бизнесийн цар хүрээ, хөрөнгө, санхүүгийн чадвараас хамааруулан тогтооно. Банкнаас санхүүжүүлэх хэмжээ нийт эргэлтийн хөрөнгийн 80%-иас хэтрэхгүй
Хүү /сар/ 1.8%-1.2% 1.5%-1.0% 1.5%-1.0% 1.5%-1.0% 1.0%-0.6%
Хугацаа 36 хүртэл сар
Шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ нь 1,500,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй Олгосон зээлийн дүнгийн 0.5% буюу дээд хэмжээ нь 1,500 ам.доллар болон түүнтэй тэнцэх евро, юань, иенээс хэтрэхгүй
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл 0%
Үндсэн зээлээс чөлөөлөх хугацаа 12 хүртэл сар
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

Хөрөнгө оруулалтын зээлийн нөхцөл:

Нөхцөл Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Иен
Дээд хэмжээ Зээлийн дээд хэмжээг бизнесийн цар хүрээ, хөрөнгө, санхүүгийн чадвараас хамааруулан тогтооно. Нийт хөрөнгө оруулалтын дүнгийн 30%-иас багагүй хэмжээг зээлдэгч өөрөө санхүүжүүлнэ.
Хүү /сар/ 1.8%-1.2% 1.5%-1.0% 1.5%-1.0% 1.5%-1.0% 1.0%-0.6%
Хугацаа 60 хүртэл сар 36 хүртэл сар
Шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ нь 1,500,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй Олгосон зээлийн дүнгийн 0.5% буюу дээд хэмжээ нь 1,500 ам.доллар болон түүнтэй тэнцэх евро, юань, иенээс хэтрэхгүй
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл 0%
Үндсэн зээлээс чөлөөлөх хугацаа 12 хүртэл сар
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

Шугамын зээлийн нөхцөл:

Нөхцөл Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Иен
Дээд хэмжээ Зээлийн дээд хэмжээг бизнесийн цар хүрээ, хөрөнгө, санхүүгийн чадвараас хамааруулан тогтооно. Банкнаас санхүүжүүлэх хэмжээ нийт эргэлтийн хөрөнгийн 80%-иас хэтрэхгүй.
Хүү /сар/ 1.8%-1.2% 1.5%-1.0% 1.5%-1.0% 1.5%-1.0% 1.0%-0.6%
Коммитмент хүү Жилийн хүү 3.6%-4.8% Жилийн хүү 2.4%-3.6%
Хугацаа 60 хүртэл сар 36 хүртэл сар
Шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ нь 1,500,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй Олгосон зээлийн дүнгийн 0.5% буюу дээд хэмжээ нь 1,500 ам.доллар болон түүнтэй тэнцэх евро, юань, иенээс хэтрэхгүй
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл 0%
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

Алт барьцаалсан зээлийн нөхцөл:

Алт барьцаалсан зээл Сорьц тогтоолгосон алтан гулдмай барьцаалсанзээл Сорьц тогтоолгоогүй алтан гулдмай барьцаалсан зээл Сорьц тогтоолгохгүйгээр барьцаалах алтын зээл
Хугацаа 12 сар хүртэл 6 сар хүртэл 3 сар хүртэл
Зээлийн хэмжээ Цэвэр жин*Алтны сорьц*Алтны Монголбанкны ханш*(100%-Татвар)*90% буюу өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл Цэвэр жин*Алтны сорьц*Алтны Монголбанкны ханш*(100%-Татвар)*80% буюу өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл Бохир жин* Алтны сорьц /алт олборлохоос өмнө дээж авч нөөцийн дүгнэлтээр гарсан сорьцын доод хэмжээгээр/*(100%-Татвар)*60% буюу өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл
Төгрөгийн зээлийн хүү /сарын/ 1.6%-1.2% 1.7%-1.2% 1.8%-1.2%
Ам.долларын зээлийн хүү /сарын/ 1.5%-1.0% 1.6%-1.0% 1.6%-1.0%
Еврогийн зээлийн хүү /сарын/ 1.5%-1.0% 1.6%-1.0% 1.6%-1.0%
Юаний зээлийн хүү /сарын/ 1.5%-1.0% 1.6%-1.0% 1.6%-1.0%
Иений зээлийн хүү /сарын/ 1.0%-0.6% 1.1%-0.6% 1.2%-0.6%
Үйлчилгээний шимтгэл Шимтгэлгүй
Барьцаа Биет алт
Барьцааны алтан гулдмайд тавигдах Шаардлага Үнэт металлын сорьцын итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилтын дүнгээр алт болон мөнгөний сорьцыг тодорхойлсон баримттай алтан гулдмай Үнэт металлын сорьцын итгэмжлэгдсэн лабораторид сорьц тогтоолгохоор тушааж, үнэт металл хайлсан тухай акттай, сорилтын дүн гараагүй алтан гулдмай Алтны ордын нөөцийн тайланг гаргуулсан байх, тайланд алтны агууламж хэмжээг илэрхийлсэн сорьцын дүгнэлттэй байх.

Санхүүгийн түрээсийн зээлийн нөхцөл

Хөдлөх хөрөнгө болон машин тоног төхөөрөмжийн зээлийн нөхцөл:

Нөхцөл Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Иен
Хугацаа 60 сар хүртэл
Хэмжээ Гэрээний нийт төлбөрийн 80 хувь хүртэл, дээд хэмжээ 5 тэрбум төгрөг хүртэл түүнтэй тэнцэх валют
Хүү /сарын/ 1.8%-1.2% 1.7%-1.0% 1.7%-1.0% 1.7%-1.0% 1.0%-0.6%
Үйлчилгээний шимтгэл 1% /хамгийн ихдээ 1,500,000 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют/
Бусад нөхцөл Зээлээр худалдан авсан хөрөнгийг иж бүрэн даатгалд хамруулна. Даатгалын хураамжийг харилцагч хариуцна.

Үл хөдлөх хөрөнгийн зээлийн нөхцөл:

Нөхцөл Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Иен
Хугацаа 120 сар хүртэл
Хэмжээ Гэрээний нийт төлбөрийн 70 хувь хүртэл, дээд хэмжээ өөрийн хөрөнгийн 20 хувь хүртэл төгрөг түүнтэй тэнцэх валют
Хүү /сарын/ 1.8%-1.2% 1.6%-1.0% 1.6%-1.0% 1.6%-1.0% 1.0%-0.6%
Үйлчилгээний шимтгэл 1% /хамгийн ихдээ 1,500,000 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют/
Бусад нөхцөл Зээлээр худалдан авсан хөрөнгийг иж бүрэн даатгалд хамруулна. Даатгалын хураамжийг харилцагч хариуцна.

Хэрэглээний зээлийн бүтээгдэхүүний нөхцөл

Цалингийн зээлийн нөхцөл:

Цалингийн зээл Нөхцөл
Дээд хэмжээ Цэвэр цалингийн 75%-ийг 36 хүртэлх сарын нийлбэрээр олгоно
Хүү /сар/ 1.5%
Хугацаа 36 хүртэл сар
Шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%
Өргөдлийн хураамж 1,000 төгрөг

Барьцаат хэрэглээний зээлийн нөхцөл:

БАРЬЦААТ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ Орон сууц, үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл Амины сууц, хашаа байшин барьцаалсан зээл Тээврийн хэрэгсэл барьцаалсан зээл
Дээд хэмжээ 40,000,000 төгрөг 20,000,000 төгрөг 10,000,000 төгрөг
Хүү /сар/ 1.8%
Хугацаа 24 хүртэл сар 12 хүртэл сар
Шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдлийн 0.5% буюу дээд хэмжээ нь 1,000,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй.
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

Орон сууцны зээлийн бүтээгдэхүүний нөхцөл

Амины орон сууц худалдан авах зээлийн нөхцөл:

Амины сууц худалдан авах зээл Нөхцөл
Дээд хэмжээ 500,000,000 төгрөг
Урьдчилгаа төлбөр 30%
Хүү /сар/ Амины сууцны нийт үнийн дүнгийн :
30.0%-39.9%-ийг төлсөн бол сарын хүү 1.8%,
40.0%-49.9%-ийг төлсөн бол сарын хүү 1.7%,
50.0% ба түүнээс дээш дүнгээр төлсөн бол сарын хүү 1.6%
Хугацаа 180 хүртэл сар
Шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

Банк бус санхүүгийн байгууллагын зээлийн бүтээгдэхүүний нөхцөл

Банк бус санхүүгийн байгууллагын зээл Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Иен
Дээд хэмжээ Зээлийн дээд хэмжээг бизнесийн цар хүрээ, хөрөнгө, санхүүгийн чадвараас хамааруулан тогтооно. Банкнаас санхүүжүүлэх хэмжээ нийт эргэлтийн хөрөнгийн 80%-иас хэтрэхгүй
Хүү /сар/ 1.8%-1.0% 1.5%-1.0% 1.5%-1.0% 1.5%-1.0% 1.0%-0.6%
Хугацаа 36 хүртэл сар
Шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ нь 1,500,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй Олгосон зээлийн дүнгийн 0.5% буюу дээд хэмжээ нь 1,500 ам.доллар болон түүнтэй тэнцэх евро, юань, иенээс хэтрэхгүй
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл 0%
Үндсэн зээлээс чөлөөлөх хугацаа 12 хүртэл сар
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

Үйлчилгээний хүү шимтгэлийн ерөнхий нөхцөлийг 2018 оны 8 дугаар сарын 01-ний өдрөөс үйл ажиллагаандаа мөрдөж эхэлнэ.

Төгрөгийн Энгийн Бизнес
Жилийн хураамж 20,000₮ 100,000₮
Зээлийн эрхийн доод хэмжээ 100,000₮ 2,000,000₮
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ 2,000,000₮ 50,000,000₮
Зээлийн хүү /Худалдан авалт/ 1.6% 1.5%
Зээлийн хүү /Бэлэн/, /Бэлэн бус/ 2.2% 2%
Сард төлөх доод хэмжээ 10% 10%
Төлбөр төлөх өдөр /сар бүрийн/ 10-нд 10-нд
Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ 10% 10%
Эрх хэтрүүлсэний шимтгэл 5% 5%
Хугацаа хэтрүүлсэний шимтгэл 1% 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү /жилийн/ 20% 20%
Картын хугацаа 1-3 жил 1-3 жил
Хуулга үүсгэх өдөр Дараа сарын 5-ны өдөр Дараа сарын 5-ны өдөр
Ам.долларын Энгийн Бизнес
Жилийн хураамж 10$ 50$
Зээлийн эрхийн доод хэмжээ 50$ 1,000$
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ 1,000$ 20,000$
Зээлийн хүү /Худалдан авалт/ 1.5% 1.25%
Зээлийн хүү /Бэлэн/, /Бэлэн бус/ 1.8% 1.5%
Сард төлөх доод хэмжээ 10% 10%
Төлбөр төлөх өдөр /сар бүрийн/ 10-нд 10-нд
Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ 10% 10%
Эрх хэтрүүлсэний шимтгэл 5% 5%
Хугацаа хэтрүүлсний шимтгэл 1% 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү /жилийн/ 20% 20%
Картын хугацаа 1-3 жил 1-3 жил
Хуулга үүсгэх өдөр Дараа сарын 5-ны өдөр Дараа сарын 5-ны өдөр
Үйлчилгээний хүү шимтгэлийн ерөнхий нөхцөлийг 2018 оны 8 дугаар сарын 01-ний өдрөөс үйл ажиллагаандаа мөрдөж эхэлнэ.

Иргэдийн хугацаатай хадгаламжийн дансны нөхцөл:

Хадгаламжийн хүү Валютын хүү
Хугацаа Төгрөг Доллар Евро Юань Иен
1 3 сар 9.8% 3.0% 1.8% 1.8% 1.8%
2 6 сар 12.0% 3.2% 2.4% 2.4% 2.4%
3 9 сар 12.6% 4.8% 3.0% 3.0% 3.0%
4 12 сар 14.4% 5.4% 3.3% 3.3% 3.3%
5 18 сар 14.8% 6.0% 3.6% 3.6% 3.6%
6 24 сар 15.2% 6.2% 3.7% 3.7% 3.7%
Хугацаат хадгаламжийг хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү 3.6% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 100 юань 1,000 иен

Байгууллагын хугацаатай хадгаламжийн нөхцөл:

Хадгаламжийн хүү Валютын хүү
Хугацаа Төгрөг Доллар Евро Юань Иен
1 3 сар 8.6% 2.8% 1.6% 1.6% 1.6%
2 6 сар 10.8% 3.0% 2.2% 2.2% 2.2%
3 9 сар 11.4% 4.6% 2.8% 2.8% 2.8%
4 12 сар 13.2% 5.2% 3.1% 3.1% 3.1%
5 18 сар 13.6% 5.8% 3.4% 3.4% 3.4%
6 24 сар 14.0% 6.0% 3.5% 3.5% 3.5%
Хугацаат хадгаламжийг хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү 3.6% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 100 юань 1,000 иен
 
Ухаалаг хуримтлал хугацаатай хадгаламжийн нөхцөл:
 
Хадгаламжийн хүү Валютын хүү
Хугацаа Төгрөг Доллар Евро Юань Иен
1 3 сар 8.6% 2.8% 1.6% 1.6% 1.6%
2 6 сар 10.8% 3.0% 2.2% 2.2% 2.2%
3 9 сар 11.4% 4.6% 2.8% 2.8% 2.8%
4 12 сар 13.2% 5.2% 3.1% 3.1% 3.1%
5 18 сар 13.6% 5.8% 3.4% 3.4% 3.4%
6 24 сар 14.0% 6.0% 3.5% 3.5% 3.5%
Хугацаат хадгаламжийг хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү 3.6% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл 1,000,000 төгрөг 1,000 ам.доллар 1,000 евро 5,000 юань 50,000 иен
Хүү олгох давтамж Сар бүр

Алтан зоос хүүхдийн хугацаатай хадгаламжийн нөхцөл:

Хадгаламжийн хүү Валютын хүү
Хугацаа Төгрөг Доллар Евро Юань Иен
1 12 сар 14.4% 5.4% 3.3% 3.3% 3.3%
Хугацаат хадгаламжийг хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү 3.6% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 100 юань 1,000 иен
Хүү олгох давтамж Жил бүр
Үйлчилгээний хүү шимтгэлийн ерөнхий нөхцөлийг 2018 оны 8 дугаар сарын 01-ний өдрөөс үйл ажиллагаандаа мөрдөж эхэлнэ.