Мост Мони үйлчилгээний нөхцөл:

Үйлчилгээ

Шимтгэл хураамж

Жилийн хураамж

2,000 төгрөг

Гүйлгээ /орлого, бусад банк руу шилжүүлэг/

100 төгрөг + Банк хоорондын гүйлгээ 300 төгрөг

Бэлэн зарлага гаргах /Тээвэр хөгжлийн банкнаас/

200 төгрөг

Бэлэн зарлага гаргах /*Гишүүн банкнаас/

300 төгрөг

Худалдан авалтын гүйлгээ

Шимтгэлгүй

Нэгж цэнэглэх, билл төлөх

100 төгрөг

Элдэв болон QR төлбөр

100 төгрөг + Банк хоорондын гүйлгээ 300 төгрөг

Үлдэгдэл, сүүлийн гүйлгээ шалгах

0 төгрөг

Нууц үг, Пин код үүсгэх

0 төгрөг

Өдрийн лимит нэмэх

0 төгрөг

 *- Худалдаа хөгжлийн банк, Капитрон банк, Улаанбаатар хотын банк