Мост Мони үйлчилгээний нөхцөл:

Үйлчилгээ

Шимтгэл хураамж

Жилийн хураамж

2,000₮

Гүйлгээ /орлого, бусад банк руу шилжүүлэг/

100₮ + Банк хоорондын гүйлгээ 300₮

Бэлэн зарлага гаргах /Тээвэр хөгжлийн банкнаас/

200₮

Бэлэн зарлага гаргах /*Гишүүн банкнаас/

300₮

Худалдан авалтын гүйлгээ

Шимтгэлгүй

Нэгж цэнэглэх, билл төлөх

100₮

Элдэв болон QR төлбөр

100₮ + Банк хоорондын гүйлгээ 300₮ 

Үлдэгдэл, сүүлийн гүйлгээ шалгах

50₮

Нууц үг, Пин код үүсгэх

500₮

Өдрийн лимит нэмэх

3,000₮

 *- Худалдаа хөгжлийн банк, Капитрон банк, Улаанбаатар хотын банк