Банк нь Монгол Улсын гадаад харилцааг өргөтгөх, худалдааны санхүүжилт, гадаадын
хөрөнгө оруулалтыг дэмжих чиглэлээр Монгол Улсын Засгийн Газраас санаачлан
хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг оюуны болон санхүүгийн хөрөнгө оруулалт үзүүлэн
дэмжин ажилладаг.