Та Тээвэр хөгжлийн банкны Дотоодын карт эзэмшигч болсноор Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй бүх банкны АТМ, Пос терминалаар үйлчлүүлэх боломжтой. Харилцагч таны боловсон хэрэглээг илэрхийлэх, өдөр тутмын төлбөр тооцоонд ашиглагдах, энгийн харилцах дансанд олгох дотоодын дебит карт.

Давуу тал:

 • Хувь хүнд зориулагдсан дотоодод хэрэглэгдэх энгийн карт;
 • Дансны үлдэгдлээс хамааран жилийн 3,6% хүртэлх хүү бодох.

Картын үйлчилгээний нөхцөл төгрөг:

Дотоодын картын нөхцөл Энгийн карт
Картын валют Төгрөг
Хүчинтэй хугацаа  3 жил
Жилийн хураамж  5,000 төгрөг
Дансны доод үлдэгдэл  5,000 төгрөг
Нэмэлт дэд карт авах  5,000 төгрөг
Карт нөхөн авах /хаясан, гээсэн/  5,000 төгрөг
Яаралтай картын хураамж  5,000 төгрөг
Картын дансанд орлого хийх
Транс банкин дээр  Шимтгэлгүй
Гэрээт банкин дээр  100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют
Картнаас бэлэн зарлага авах
Транс банкнаас  MNT- төгрөг авахад шимтгэлгүй
 MNT- валют авахад Банкны арилжааны ханшаар тооцно.
 ВАЛЮТ данс- төгрөг авахад Банкны арилжааны ханшаар тооцно.
 ВАЛЮТ-н данс - валютаар авахад 0.2% /мин 0.2 ам.доллар түүнтэй тэнцэх төгрөг/
Гэрээт банкнаас  0 - 99,999 төгрөг авбал 300 төгрөг,
100,000-с дээш төгрөг авбал 0 төгрөг,
 Ам.доллар авбал 0.3% /мин 0.2 ам.доллар түүнтэй тэнцэх төгрөг /
Бусад дотоодын банкнаас 0 - 99,999 төгрөг авбал 500 төгрөг,
100,000-с дээш төгрөг авбал 0 төгрөг,
Гадаадын банкнаас  2 % /мин 3 ам.доллар түүнтэЙ тэнцэх төгрөг/
Картаар үйлчлэгч байгууллага /КҮБ/ дээр худалдан авалт хийх
Бүх банкны КҮБ дээр  Шимтгэлгүй
Пин код өөрчлөх
Пин код өөрчлөх АТМ  100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют
Пин код шинээр авах банкин дээр  1500 төгрөг
Интернет пин код шинээр авах, өөрчлөх /АТМ/  100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют
Картын харилцах дансны үлдэгдэл шалгах
Транс банк дээр  Шимтгэлгүй
Гэрээт банк дээр 100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют
Дотоодын бусад банк дээр 100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют
Гадаадын банк дээр  0.3 ам.доллар + тухайн АТМ-ын шимтгэл
 • Картанд холбосон данс нь картын харилцах данснаас өөр бол тухайн харилцах дансны доод үлдэгдлээр тооцно;
 • Дэд картын хүчинтэй хугацаа нь үндсэн картын хүчинтэй хугацаагаар гарна;
 • Шинээр болон нөхөн авах картын хураамж дээр яаралтайгаар захиалах бол хураамжийг нэмж авна;
 • Байгууллагын картын бэлэн мөнгө авах, худалдан авалт хийх лимитийг байгууллагын ажилчдын албан үүргийн онцлогоос шалтгаалан тогтоож болно;
 • Гэрээт банк гэдэгт Худалдаа хөгжлийн банктай картын сүлжээнд хамтран ажиллах гэрээ бүхий банкнууд орно. Үүнд: 2018 оны 03 сарын 01-ны байдлаар Худалдаа хөгжлийн банк, Капитрон банк, Улаанбаатар хотын банк, Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк, Чингис хаан банк, Богд банк, Ариг банк орно;
 • Харилцах данснаас бэлэн валют гаргах шимтгэлийг дагаж  мөрдөнө.

Бүрдүүлэх материал

Монгол улсын иргэн бол:

 • Данс, Карт нээлгэх, Цахим үйлчилгээ авах хүсэлт бөглөх;
 • Хүчин төгөлдөр иргэний үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт;
 • 1% цээж зураг; /сүүлийн 6 сард авахуулсан/

Гадаадын иргэн бол:

 • Гадаад паспорт /эх хувиар нь авч үзэх/
 • Монгол улсад түр оршин суух үнэмлэх