Төслийн зээлийн зориулалт:

“Тогтвортой амжиргаа төсөл”-ийн хүрээнд Бичил Санхүүгийн Хөгжлийн Сантай хамтран хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум суурин газрын иргэдэд санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор орон нутгийн бага болон дунд орлоготой өрх иргэд, жижиг бизнес эрхлэгчдэд бичил санхүүгийн үйлчилгээг үзүүлнэ.

Төсөл хэрэгжиж буй газар: 
Дорнод, Сүхбаатар, Архангай, Төв, Увс, Дархан-Уул, Өвөрхангай, Говь-Алтай, Дундговь, Завхан, Сэлэнгэ, Ховд, Хэнтий, Баянхонгор, Булган, Өмнөговь, Баян-Өлгий, Дорноговь, Хөвсгөл аймаг

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн хэмжээ: 15,000,000 төгрөг
Зээлийн хүү: 30% - 20.4% /сарын 2.5%- 1.7%/
Зээлийн хугацаа: 24 хүртэл сар