Хэрэглээний зээл

Давуу тал:

 • Санхүүгийн хэрэгцээгээ шуурхай хангах бүрэн боломжой;
 • Тодорхой хэмжээнд биет барьцаа хөрөнгө шаардахгүй; 
 • Дээд хэмжээ хязгааргүй ба цалингийн орлогоос хамааралтай.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Цалингийн зээл
Дээд хэмжээ Цэвэр цалингийн 60%-ийг 30 хүртэлх сарын нийлбэрээр олгоно
Хүү /сарын/ 1.5%
Хүү /жилийн/ 18.0%
Хугацаа 30 хүртэл сар
Шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%
Өргөдлийн хураамж 1,000 төгрөг

Бүрдүүлэх баримтын жагсаалт болон зээл хүсэгчийн анкетыг татаж авна уу.

Давуу тал:

 • Өөрийн өмчлөлийн үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгөө барьцаалан шаардлагатай санхүүжилтээ авах боломжтой; 
 • Зээлийн хүсэлтийг богино хугацаанд шийдвэрлэнэ; 
 • Зээлийн хүү таатай буюу бага.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Орон сууц, үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл Амины сууц, хашаа байшин барьцаалсан зээл Тээврийн хэрэгсэл барьцаалсан зээл
Дээд хэмжээ 40,000,000 төгрөг хүртэл 20,000,000 төгрөг хүртэл 10,000,000 төгрөг хүртэл
Хүү /сарын/ 1.8%
Хүү /жилийн/ 21.6%
Хугацаа 24 хүртэл сар 12 хүртэл сар
Зээл олгосны шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдлийн 0.5% буюу дээд хэмжээ нь 1,000,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй.
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

Тавигдах шаардлага:

 • Зээлийн барьцаанд өөрийн өмчлөлийн хөрөнгө барьцаална; 
 • Татварын дараах орлогын 60 хүртэлх хувь нь сард төлөх нийт зээлийн төлбөрийг төлж хүрэлцэхүйц байх;
 • Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх.

Бүрдүүлэх баримтын жагсаалт болон зээл хүсэгчийн анкетыг татаж авна уу.

ТрансБанкин дахь өөрийн хугацаат мөнгөн хадгаламжийг барьцаалан богино хугацааны санхүүгийн асуудлаа шийдвэрлэх иргэд, байгууллагад зориулагдсан зээлийн бүтээгдэхүүн юм. Та өөрийн хугацаатай мөнгөн хадгаламжийг барьцаалан бага хүүтэй зээлийг Онлайнаар шуурхай авах, төлөх бүрэн боломжтой.

Давуу тал:

 • Хурдан, шуурхай авах боломжтой;
 • Хадгаламж барьцаалсан зээлийг онлайн /Интернэт банк/-аар авах, төлөх боломжтой.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Төгрөг, ам.доллар, евро, юань
Дээд хэмжээ

Нийт хадгаламжийн дүнгийн 100%-иас хэтрэхгүй

/Үндсэн зээл, зээлийн хүү, дансны доод үлдэгдэл, шимтгэл хураамж орсон/

Хүү /жилийн/ Хадгаламжийн жилийн хүү+6%
Хугацаа Хадгаламж дуусах хугацаагаар тогтооно
Шимтгэл 0%
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл 0%
Өргөдлийн хураамж 1,000 төгрөг, 1 ам.доллар, 1 евро, 10 юань

Давуу тал:

 • Нэмэлт барьцаа хөрөнгө шаардахгүй; 
 • Зээлийн хүсэлтийг богино хугацаанд шийдвэрлэнэ.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Шинэ автомашин* Хуучин автомашин**
Зээлийн хэмжээ  300 сая хүртэл 50 сая хүртэл
Хугацаа 30 сар 30 сар
Зээлийн хүү /сарын/ 1.5% 1.8%
Зээлийн хүү /жилийн/ 18.0% 21.6%
Шимтгэл 1% /хамгийн ихдээ 1,500,000.00 төгрөг/
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Барьцаа Худалдан авах автомашин
Урьдчилгаа төлбөр 10% 30%
Нийлүүлэгч байгууллагаас авах шимтгэл 1% буюу “Хамтран ажиллах гэрээ”-ээр зохицуулагдана
Бусад  “Хамтран ажиллах гэрээ” байгуулсан нийлүүлэгч байгууллагаас автомашин худалдан авахыг шаардана.

*-Монгол Улс болон бусад улсын нутаг дэвсгэрт ашиглагдаагүй, шинэ автомашин.

**-Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашиглагдаагүй автомашин.

Тавигдах шаардлага:

 • Байгууллагадаа 6 сараас доошгүй хугацаанд ажилласан эсвэл нэг жилээс доошгүй хугацаанд тогтвортой бизнес эрхэлсэн байх; 
 • Татварын дараах орлогын 60 хүртэлх хувь нь сард төлөх нийт зээлийн төлбөрийг төлж хүрэлцэхүйц байх;
 • Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх.

Бүрдүүлэх баримтын жагсаалт болон зээл хүсэгчийн анкетыг татаж авна уу.


БАНКНЫ ТАНИЛЦУУЛГА