Хэрэглээний зээл

Давуу тал:

 • Санхүүгийн хэрэгцээгээ шуурхай хангах бүрэн боломжой;
 • Тодорхой хэмжээнд биет барьцаа хөрөнгө шаардахгүй; 
 • Дээд хэмжээ хязгааргүй ба цалингийн орлогоос хамааралтай.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Цалингийн зээл
Дээд хэмжээ Цэвэр цалингийн 60%-ийг 30 хүртэлх сарын нийлбэрээр олгоно
Хүү /сарын/ 1.2%-1.5%
Хүү /жилийн/ 14.4%-18.0%
Хугацаа 30 хүртэл сар
Шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%
Өргөдлийн хураамж 1,000 төгрөг
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/*

Иргэн - 1,000 төгрөг

*2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллана.

Бүрдүүлэх баримтын жагсаалт болон зээл хүсэгчийн анкетыг энд дарж татаж авна уу.

Давуу тал:

 • Өөрийн өмчлөлийн үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгөө барьцаалан шаардлагатай санхүүжилтээ авах боломжтой; 
 • Зээлийн хүсэлтийг богино хугацаанд шийдвэрлэнэ; 
 • Зээлийн хүү таатай буюу бага.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Орон сууц, үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл Амины сууц, хашаа байшин барьцаалсан зээл Тээврийн хэрэгсэл барьцаалсан зээл
Дээд хэмжээ 40,000,000 төгрөг хүртэл 20,000,000 төгрөг хүртэл 10,000,000 төгрөг хүртэл
Хүү /сарын/ 1.8%
Хүү /жилийн/ 21.6%
Хугацаа 24 хүртэл сар 12 хүртэл сар
Зээл олгосны шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдлийн 0.5% буюу дээд хэмжээ нь 1,000,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй.
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/*

Иргэн - 1,000 төгрөг

Байгууллага - 1,000 төгрөг

*2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллана.

Тавигдах шаардлага:

 • Зээлийн барьцаанд өөрийн өмчлөлийн хөрөнгө барьцаална; 
 • Татварын дараах орлогын 60 хүртэлх хувь нь сард төлөх нийт зээлийн төлбөрийг төлж хүрэлцэхүйц байх;
 • Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх.

Бүрдүүлэх баримтын жагсаалт болон зээл хүсэгчийн анкетыг энд дарж татаж авна уу.

Тээвэр хөгжлийн банкин дахь өөрийн хугацаат мөнгөн хадгаламжийг барьцаалан богино хугацааны санхүүгийн асуудлаа шийдвэрлэх иргэд, байгууллагад зориулагдсан зээлийн бүтээгдэхүүн юм. Та өөрийн хугацаатай мөнгөн хадгаламжийг барьцаалан бага хүүтэй зээлийг Онлайнаар шуурхай авах, төлөх бүрэн боломжтой.

Давуу тал:

 • Хурдан, шуурхай авах боломжтой;
 • Хадгаламж барьцаалсан зээлийг онлайн /Интернэт банк/-аар авах, төлөх боломжтой.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Төгрөг
Дээд хэмжээ

Нийт хадгаламжийн дүнгийн 100%-иас /Үндсэн зээл, зээлийн хүү, дансны доод

үлдэгдэл, шимтгэл хураамж орсон/ хэтрэхгүй

Хүү /жилийн/ Хадгаламжийн жилийн хүү+6.00%
Хугацаа Хадгаламж дуусах хугацаагаар тогтооно
Шимтгэл 0%
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл 0%
Өргөдлийн хураамж 1,000 төгрөг

 

Хөрвөсөн хадгаламж барьцаалсан зээл Төгрөгийн хадгаламж барьцаалсан гадаад валютын зээлийн бүтээгдэхүүн  
Зээлийн дээд хэмжээ Нийт хадгаламжийн дүнгийн 80% хүртэл
Зээлийн хүү /жил/ Төгрөгийн хадгаламжийн хүү + 6.0%  
Зээлийн хугацаа Хадгаламж дуусах хугацаагаар тогтооно
Зээл олгосны шимтгэл 0%
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл 0%
Өргөдлийн хураамж 1,000 төгрөг

Давуу тал:

 • Нэмэлт барьцаа хөрөнгө шаардахгүй; 
 • Зээлийн хүсэлтийг богино хугацаанд шийдвэрлэнэ.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Шинэ автомашин* Хуучин автомашин**
Зээлийн хэмжээ  300 сая хүртэл 100 сая хүртэл
Хугацаа 30 хүртэл сар
Зээлийн хүү /сарын/ 1.2%-1.8%
Зээлийн хүү /жилийн/ 14.4%-21.6%
Үйлчилгээний шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ нь 1,500,000
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Барьцаа Худалдан авах автомашин
Урьдчилгаа төлбөр 10% хүртэл 30% хүртэл
Нийлүүлэгч байгууллагаас авах шимтгэл 1% буюу “Хамтран ажиллах гэрээ”-ээр зохицуулагдана
Бусад  “Хамтран ажиллах гэрээ” байгуулсан нийлүүлэгч байгууллагаас автомашин худалдан авахыг шаардана.
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/***

Иргэн - 1,000 төгрөг

Байгууллага - 1,000 төгрөг

*-Монгол Улс болон бусад улсын нутаг дэвсгэрт ашиглагдаагүй, шинэ автомашин.

**-Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашиглагдаагүй автомашин.

***2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллана.

Тавигдах шаардлага:

 • Байгууллагадаа 6 сараас доошгүй хугацаанд ажилласан эсвэл нэг жилээс доошгүй хугацаанд тогтвортой бизнес эрхэлсэн байх; 
 • Татварын дараах орлогын 60 хүртэлх хувь нь сард төлөх нийт зээлийн төлбөрийг төлж хүрэлцэхүйц байх;
 • Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх.

Бүрдүүлэх баримтын жагсаалт болон зээл хүсэгчийн анкетыг энд дарж татаж авна уу.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл /Төгрөг/ Цалингийн харилцах дансны овердрафт зээл Иргэдийн энгийн харилцах дансны овердрафт зээл Иргэдийн тусгай нөхцөлт харилцах дансны овердрафт зээл
Харилцах дансны доод үлдэгдэл 0 төгрөг
Харилцах дансны хүү /жил/ 0.00% (ҮХШЕН-ийн дагуу) Гэрээнд заасан хүүний дагуу
Зээлийн дээд хэмжээ Сүүлийн 12 сарын тогтмол орлогын дунджын 20% хүртэл /Өр, орлогын харьцаа 60%-аас хэтрэхгүй/
Үндсэн улайлтын хүү /жил/ 18.00% 19.20%
Үндсэн улайлтын нэмэгдүүлсэн хүү /жил/ 21.60% 24.00%
Эрхийн ашиглах хугацаа 12 сар хүртэл
Эргэн төлөх хугацаа 30 хоног /Улайлт үүссэн өдрөөс эхэлж тооцно/
Шимтгэл Улайх эрхийн дүнгийн 1% буюу хамгийн ихдээ 1,000,000 төгрөг /Гэрээ бүртгэхэд 1 удаа авна/
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Улайх эрхийн дүнгийн 1% буюу хамгийн ихдээ 1,000,000 төгрөг
Өргөдлийн хураамж 1,000 төгрөг
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/* Иргэн - 1,000 төгрөг

*2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллана.

 • Зээлийн үйлчилгээг 2020 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн олгоно.
 • Бүрдүүлэх баримтын жагсаалт болон зээл хүсэгчийн анкетыг энд дарж татаж авна уу.