Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Орон сууцны зээл
Төгрөг Ам.доллар
Дээд хэмжээ 500,000,000 төгрөг ба түүнтэй тэнцэх ам.доллар
Урьдчилгаа төлбөр 20%
Орон сууц нэмж барьцаалсан тохиолдолд зээлийн урьдчилгаа төлбөр 0%
Хүү /сар/

Урьдчилгаа төлбөрт орон сууц барьцаалсан болон 20.0%-29.9%-ийг төлсөн бол 1.5%,

Орон сууцны нийт үнийн дүнгийн :

30.0%-39.9%-ийг төлсөн бол 1.45%, 

40.0%-49.9%-ийг төлсөн бол 1.4%, 

50.0% ба түүнээс дээш дүнгээр төлсөн бол 1.35%

Орон сууцны нийт дүнгийн 20% буюу түүнээс дээш бол зээлийн хүү 1%,

Урьдчилгаа төлбөрт орон сууц барьцаалсан бол зээлийн хүү 1.2%

Хүү /жил/

Урьдчилгаа төлбөрт орон сууц барьцаалсан болон 20.0%-29.9%-ийг төлсөн бол зээлийн хүү сарын 18.0%,

Орон сууцны нийт үнийн дүнгийн :

30.0%-39.9%-ийг төлсөн бол 17.4%, 

40.0%-49.9%-ийг төлсөн бол 16.8%, 

50.0% ба түүнээс дээш дүнгээр төлсөн бол 16.2%

Орон сууцны нийт дүнгийн 20% буюу түүнээс дээш бол зээлийн хүү 12.0%,

Урьдчилгаа төлбөрт орон сууц барьцаалсан бол зээлийн хүү 14.4%

Хугацаа 360 хүртэл сар 120 хүртэл сар
Шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу 1.5 сая төгрөг болон түүнтэй тэнцэх валютаас хэтрэхгүй
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

Амины сууц, хашаа байшин барих болон баригдаж дуусаагүй барилгыг санхүүжүүлэхэд зориулан олгогдоно.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Амины сууц худалдан авах зээл
Дээд хэмжээ Зээлийн судалгаа шинжилгээг стандарт маятыг ашиглан хийх бөгөөд зээлийн шинжилгээний явцад зээл хүсэгчийн зээл төлөх чадвар, зээлдэгчид учирч болох санхүүгийн хүндрэл зэргийг судлан тухайн зээл хүсэгчийн сар тутам төлөх нийт зээл, хүүгийн төлбөрийн хэмжээ нь өр, орлогын харьцаа 60%-иас хэтрэхгүй байх, зээлийн дээд хэмжээг өр орлогын харьцаанаас хамаарч тогтооно.
Урьдчилгаа төлбөр 30%
Хүү /сарын/ Амины сууцны нийт үнийн дүнгийн:
30.0%-39.9%-ийг төлсөн бол 1.55%,
40.0%-49.9%-ийг төлсөн бол 1.5%,
50.0% ба түүнээс дээш дүнгээр төлсөн бол 1.4%
Хүү /жилийн/ Амины сууцны нийт үнийн дүнгийн:
30.0%-39.9%-ийг төлсөн бол 18.6%, 
40.0%-49.9%-ийг төлсөн бол 18.0%, 
50.0% ба түүнээс дээш дүнгээр төлсөн бол 16.8%
Хугацаа 180 хүртэл сар
Шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу 1.5 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Орон сууцны ипотекийн зээл

Нөхцөл

Зээлийн дээд хэмжээ

Худалдан авах орон сууцны үнэлгээний 70 хувиас хэтрэхгүй /Урьдчилгаа төлбөрт орон сууц барьцаалах тохиолдолд тус хувийг харгалзах шаардлагагүй/

Урьдчилгаа төлбөр

30% ба түүнээс дээш

Зээлийн хүү /жил/

8%

Зээлийн хугацаа

360 хүртэл сар

Зээл олгосны шимтгэл

Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу 1.5 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй

Нэмэгдүүлсэн хүү

Үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү

Өргөдлийн хураамж

10,000 төгрөг

Засгийн газрын хөтөлбөрийн орон сууцны хөнгөлөлттэй зээл

Нөхцөл

Зээлийн дээд хэмжээ

Худалдан авах орон сууцны үнэлгээний 70 хувиас хэтрэхгүй

Урьдчилгаа төлбөр

30% ба түүнээс дээш

Зээлийн хүү /жил/

8%

Зээлийн хугацаа

360 хүртэл сар

Зээл олгосны шимтгэл

Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу 1.5 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй

Нэмэгдүүлсэн хүү

Үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү

Өргөдлийн хураамж

10,000 төгрөг