2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр /сая төгрөгөөр/

Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)

Активын хэлбэр

Үлдэгдэл дүн

Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь

1.

Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)

1.1.

Банкны хувьцаа эзэмшигч* - - -
1.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан* - - -
1.3. Банкны бусад холбогдох этгээд* Зээл 2,251.0 2.9%

2.

Банкны холбогдох нийт этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)

2.1.

Банкны хувьцаа эзэмшигчид      

2.2.

Банкны эрх бүхий албан тушаалтанууд      
2.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 4,893.10 6.3%

* - Банкны холбогдох нэг этгээд (Банкны хувьцаа эзэмшигч, банкны эрх бүхий албан тушаалтан, эсвэл банкны бусад холбогдох этгээд)-эд олгосон хамгийн өндөр дүнтэй зээл болон зээлтэй адилтган тооцох актив хөрөнгийн дүнг тайлагнана.