2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр (сая төгрөгөөр)

Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)

Активын хэлбэр

Үлдэгдэл дүн

Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь

1.

Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)

1.1.

Банкны хувьцаа эзэмшигч* Зээл 0 0.00%
1.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан* Зээл 0 0.00%
1.3. Банкны бусад холбогдох этгээд* Зээл 2,200.00 4.84%

2.

Банкны холбогдох нийт этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)

2.1.

Банкны хувьцаа эзэмшигчид Зээл 0 0.00%

2.2.

Банкны эрх бүхий албан тушаалтанууд Зээл 0 0.00%
2.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 4,497.21 9.90%

* - Банкны холбогдох нэг этгээд (Банкны хувьцаа эзэмшигч, банкны эрх бүхий албан тушаалтан, эсвэл банкны бусад холбогдох этгээд)-д олгосон хамгийн өндөр дүнтэй зээл болон зээлтэй адилтган тооцох актив хөрөнгийн дүнг тайлагнана.