ТЭЭВЭР ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ