Тээвэр хөгжлийн банк нь комплаенс болон мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх бодлогыг Олон улсын Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх түр хороо /FATF/-ны зөвлөмж, Базелийн хорооны “Банкны комплаенс болон комплаенсийн чиг үүргийн тухайн зөвлөмж, Монгол улсын “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай” хууль, Монгол банкнаас гаргасан зөвлөмжийн хүрээнд боловсруулан үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг.

Банкны эрх ашиг, банкны ажилтнуудын эрх ашиг, банкны харилцагчдын эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөх дотоод бодлого, журмуудыг зөрчсөн эсвэл зөрчихөөр оролдсон үйл ажиллагааг мэдээлэх “Whistle blower” шугамыг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

Тээвэр хөгжлийн банк нь олон улсын “Wolfsberg Group”-ээс санхүүгийн байгууллагуудад зориулан гаргасан мөнгө угаалттай тэмцэх дотоод хөтөлбөрийн асуулгыг корреспондент харилцаа тогтоох, харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагаандаа ашигладаг.

Тээвэр хөгжлийн банкны мөнгө угаалттай тэмцэх “Wolfsberg Group” асуулга.pdf

Тээвэр хөгжлийн банк нь АНУ-ын Засгийн газраас гаргасан тус улсын харьяалалтай иргэн, хуулийн этгээдийн гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байршиж буй дансдыг мэдээллэх тухай хууль FATCA /Foreign Account Tax Compliance Act/-ийг дагаж мөрдөхөөр олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагуудын нэгэн адил нэгдэж, зуучлалын дугаар GIIN: NNXPYD.99999.SL.496 авсан байдаг.

Тээвэр хөгжлийн банкны W-8BEN-E маягт.pdf