Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл

Шимтгэл хураамж

Валют

MNT

USD EUR CNY

Үйлчилгээний хураамж /нэг удаа/

0,2%

/мин 10,000 төгрөг, түүнтэй тэнцэх валют/

Гүйлгээний шимтгэл

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү (жилийн) - Хүү тооцохгүй

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд - Дансны үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлд  заасан бэлэн зарлагын шимтгэл

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд - Шимтгэлгүй

Данс хөтөлсний шимтгэл - Шимтгэлгүй

Данс хаахад - Шимтгэлгүй

Доод үлдэгдэл

0 төгрөг