Энэ үйлчилгээг иргэн болон байгууллагын харилцагч авах боломжтой ба хуримтлал үүсгэх, тодорхой хугацаанд тогтмол дүнгээр шилжүүлэх төлбөрүүд болон бусад төрлийн шилжүүлгийг гэрээнд заасан нөхцөлөөр банк автоматаар шилжүүлэх үйлчилгээ юм.

Үйлчилгээний нөхцөл

Нөхцөл Шимтгэл хураамж
Бүртгэлийн хураамж Хураамжгүй
Гүйлгээний шимтгэл Дансны үйлчилгээний ерөнхий нөхцөл
Хүсэлтийг цуцлах, хүсэлтэд өөрчлөлт оруулах 500 төгрөг