мянган төгрөгөөр
БАЛАНСЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 12,333.36 2,499.95 25,400.77 178,186.35 92,374,661.94 179,445,561.10
Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө 196,746.32 303,147.54 17,020.92 53,779.47   -
Хөрөнгө оруулалт 3,405,269.51 9,140.00 9,140.00 - 36,950,056.54 29,448,483.79
Зээл /цэвэр дүнгээр/ 7,204,825.43 8,749,746.96 7,703,239.84 7,324,724.80 70,483,770.64 289,072,997.64
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө /цэвэр/ - - 1,231,065.00 1,181,325.00   -
Бусад санхүүгийн хөрөнгө 1,538,967.46 661,195.53 318,502.07 400,702.56   237.88
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө         963,714.36 1,057,125.91
Үндсэн хөрөнгө 791,996.43 837,870.71 768,471.51 740,948.95 1,734,329.33 2,181,152.46
Биет бус хөрөнгө 1,785.21 1,523.96 1,262.71 7,763.51 540,031.13 636,568.94
Нийт хөрөнгийн дүн 13,151,923.72 10,565,124.65 10,074,102.82 9,887,430.63 203,046,563.95 501,842,127.72
Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч
Өр төлбөр
Харилцах 2,056,164.40 68,474.52 88,906.37 161,484.32 225,247.43 25,057,965.01
Хадгаламж 710,045.47 76,776.19 26,489.67 40,280.05 110,015,858.50 338,506,567.25
Бусад өр төлбөр 10,003.47 24,530.42 52,087.14 205,759.17 47,382,219.37 61,062,014.63
Өр төлбөрийн нийт дүн 2,776,213.34 169,781.13 167,483.18 407,523.55 157,623,325.30 424,626,546.89
Өөрийн хөрөнгө
Энгийн хувьцаа 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 50,000,000.00 78,000,000.00
Дахин үнэлгээний нөөц 16,353.39 16,353.39 16,353.39 16,353.39 571.18 571.181
Бусад сан 27,946.69 27,946.69 27,946.69 27,946.69 27,946.69 27,946.69
Хуримтлагдсан ашиг (5,668,589.70) (5,648,956.56) (6,137,680.44) (6,564,392.99) (4,605,279.22) (812,937.05)
Эзэмшигчийн өмчийн дүн 10,375,710.38 10,395,343.52 9,906,619.64 9,479,907.09 45,423,238.65 77,215,580.82
Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн 13,151,923.72 10,565,124.65 10,074,102.82 9,887,430.63 203,046,563.95 501,842,127.72
мянган төгрөгөөр
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он
Хүүгийн орлого 346,132.11 1,417,556.94 29,025.56 345,812.46 3,504,839.66 24,673,364.55
Хүүгийн зардал 40,127.58 8,837.55 2,707.16 1,859.26 825,381.56 12,976,558.93
Хүүгийн цэвэр орлого 306,004.53 1,408,719.40 26,318.39 343,953.20 2,679,458.10 11,696,805.62
Арилжааны цэвэр олз/гарз (3,229.77) 159,984.37 (381.37) (174.37) (102,883.95) 563,078.25
Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн цэвэр олз/гарз 112,329.36 72,880.08 (1,819.04) (10,699.61) 5,876.73 (231,652.30)
Үйл ажиллагааны бусад орлого 17,255.87 3,266.33 375.98 84.50 626,162.61 882,882.82
Хүүгийн бус орлогын дүн 126,355.45 236,130.77 (1,824.43) (10,789.48) 529,155.38 1,214,308.77
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 432,359.98 1,644,850.17 24,493.96 333,163.72 3,208,613.48 12,911,114.39
Үйл ажиллагааны бусад зардал 456,319.19 762,145.42 743,206.07 587,792.72 1,912,070.26 5,750,821.31
Эрсдлийн сан байгуулахын өмнөх ашиг /алдагдал/ (23,959.21) 882,704.75 (718,712.11) (254,629.00) 1,296,543.22 7,160,293.07
Болзошгүй эрсдэлийн зардал 937,161.57 1,478,745.65 12,452.55 154,761.39 976,277.64 1,555,978.78
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр ашиг /алдагдал (961,120.78) (596,040.90) (731,164.66) (409,390.39) 2,272,820.86 5,604,314.29
Үйл ажиллагааны бус орлого 56,572.45 786,257.42 247,207.94 307,310.94 354,876.04 1,723.81
Үйл ажиллагааны бус зардал 9,737.28 10,644.18 3,550.90 324,633.10 432,579.23 372,550.70
Татварын өмнөх ашиг/алдагдал (914,285.61) 179,572.35 (487,507.63) (426,712.55) 2,195,117.67 5,233,487.41
Орлогын албан татварын зардал - 159,939.21 1,216.25 - 245,143.90 1,408,138.96
Тайлант үеийн цэвэр ашиг/алдагдал (914,285.61) 19,633.14 (488,723.88) (426,712.55) 1,949,973.77 3,825,348.45
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он
Өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа > 12% 100.29% 99.13% 38.58% 113.87% 52.15% 24.2%
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа(>9%) 100.13% 98.97% 38.42% 113.67% 52.15% 24.2%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа(>25%) 178.55% 204.70% 26.20% 56.92% 58.61% 33.7%
Гадаад валютын нээлттэйпозици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа(нэгж) <+-15% 1.01% 1.05% -2.00% -0.30% -14.66% 8.6%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа(нийт валютаар) <+-40% 0.41% 0.50% -1.03% 0.20% -14.75% 8.8%
Зээлийн төвлөрлийн эрсдлийн харьцаа <20% 20.24% 19.24% 18.69% 21.10% 19.23% 6.3%
Холбогдогч этгээдэд олгосон зээл өөрийн хөрөнгийн харьцаа <5% 0.00% 1.25% 2.35% 0.00% 0.00% 2.9%