Олон улсын үнэлгээ

Тээвэр Хөгжлийн Банк нь олон улсад танигдсан, нэр хүнд бүхий зээлжих зэрэглэл тогтоох агентлагуудтай хамтран банкны зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээг хийлгэх ажлыг эхлүүлсэн ба энэхүү ажлын салхийг хагалж Мүүдиз (Moody’s) агентлаг Тээвэр Хөгжлийн Банкны зээлжих зэрэглэлийг анх удаа дүгнэн, үнэлгээний хариуг нийтэд зарлалаа. Үнэлгээний огноо: 2018 оны 4 сарын 4

Төлөв  Тогтвортой
Урт/Богино хугацааны дотоод валютаар татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн үнэлгээ B3/NP
Урт/Богино хугацааны гадаад валютаар татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн үнэлгээ Caa1/NP
Зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээ b3
Тохируулга хийгдсэн зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээ b3
Урт/Богино хугацааны харилцагч банкуудын эрсдлийн үнэлгээ B2(cr)/NP(cr)
Урт  хугацааны үнэт цаас гаргагчийн үнэлгээ B3
Богино хугацааны үнэт цаас гаргагчийн үнэлгээ NP