Олон улсын үнэлгээ

Moody's Олон Улсын үнэлгээний агентлаг 2019 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр гаргасан тайландаа ТрансБанкны хэтийн төлөвийг "ТОГТВОРТОЙ’’ гэж үнэлсэн ба цаашдын 12-18 сарын хугацаанд ч мөн адил тогтвортой байна гэж үнэллээ. Нийт татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн үнэлгээг B3 гэж үнэлсэн нь дотоодын томоохон банкуудын үнэлгээтэй эн зэрэгцэхүйц үнэлгээ бөгөөд мөн Монгол Улсын Засгийн газрын зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээтэй ижил түвшний үнэлгээ юм.

Төлөв  Тогтвортой
Урт/Богино хугацааны дотоод валютаар татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн үнэлгээ B3/NP
Урт/Богино хугацааны гадаад валютаар татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн үнэлгээ Caa1/NP
Зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээ b3
Тохируулга хийгдсэн зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээ b3
Урт/Богино хугацааны харилцагч банкуудын эрсдлийн үнэлгээ B2(cr)/NP(cr)
Урт  хугацааны үнэт цаас гаргагчийн үнэлгээ B3
Богино хугацааны үнэт цаас гаргагчийн үнэлгээ NP