Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Иен

Дээд хэмжээ

Бизнесийн цар хүрээ, хөрөнгө, санхүүгийн чадвараас болон худалдааны эргэлт зэргээс хамааруулан тогтооно.

Шимтгэл

Шугамын дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ 1,500,000 төгрөг

Шугамын дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ 1,000 ам доллар/

Шугамын дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ 1,000 евро/

Шугамын дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ 5,000 юань/ Шугамын дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ 5,000 иен/

Коммитмент хүү /жилийн/

0%-2.0%

Хугацаа

60 хүртэл сар

Худалдааны зээлийн шугамын гэрээнд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл

0%

Өргөдлийн хураамж

10,000 төгрөг

10 ам.доллар

10 евро

100 юань

1,000 иен

Ачилтын өмнөх зээл:     

Нөхцөл Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Иен

Дээд хэмжээ

Худалдааны зээлийн шугамын хүрээнд, худалдааны гэрээ, хэлцлийн дүнгээс хэтрэхгүй байна

Хүү /жилийн/

Эх үүсвэрийн өртөг + 2.0%-4.0%

Хугацаа (бараа бүтээгдэхүүний эргэцтэй уялдаж байх)

60 хүртэл сар

Шимтгэл

0%

Зээлийг бүрэн болон хэсэгчилэн урьдчилж төлсний шимтгэл

Гадны банкны хүү шимтгэлийн нөхцлийн дагуу

Ачилтын дараах зээл

Нөхцөл Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Иен

Дээд хэмжээ

Худалдааны зээлийн шугамын хүрээнд, худалдааны гэрээ, хэлцлийн дүнгээс хэтрэхгүй байна

Хүү /жилийн/

Эх үүсвэрийн өртөг + 2.0%-4.0%

Хугацаа /бараа бүтээгдэхүүний эргэцтэй уялдаж байх/

60 хүртэл сар

Шимтгэл

0%

Зээлийг бүрэн болон хэсэгчилэн урьдчилж төлсний шимтгэл

Гадны банкны хүү шимтгэлийн нөхцлийн дагуу