Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл

MNT

USD

EUR

CNY

JPY

Дээд хэмжээ

Зээлийн дээд хэмжээг бизнесийн цар хүрээ, хөрөнгө, санхүүгийн чадвараас хамааруулан тогтооно. Банкнаас санхүүжүүлэх хэмжээ нийт эргэлтийн хөрөнгийн 80%-иас хэтрэхгүй

Хүү /сарын/

2.3%-1.0%

1.8%-1.0%

1.8%-1.0%

1.8%-1.0%

1.0%-0.6%

Хугацаа

36 хүртэл сар

Шимтгэл

Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ нь 1,500,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй

Олгосон зээлийн дүнгийн 0.5% буюу дээд хэмжээ нь 1,500 ам.доллар болон түүнтэй тэнцэх евро, юань, иенээс хэтрэхгүй

Нэмэгдүүлсэн хүү

Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү

Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл

0%

Үндсэн зээлээс чөлөөлөх хугацаа

12 хүртэл сар

Өргөдлийн хураамж

10,000 төгрөг