Тээвэр хөгжлийн банк хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө 22.00 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлж, 72 тэрбум төгрөгт хүргэснээр хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээгээрээ 7 дахь арилжааны банк боллоо

.