Moody's ОУ-ын үнэлгээний агентлагаас хоёр жил дараалан B3 үнэлгээ авч, Монгол Улсын Засгийн газартай ижил түвшинд үнэлэгдлээ

.