Банк хоорондын шилжүүлгийн мөнгөн дүнгийн хязгаар 5 сая төгрөг болж нэмэгдлээ

Банк хоорондын шилжүүлгийн мөнгөн дүнгийн хязгаар 5 сая төгрөг болж нэмэгдлээ.

Төлбөр тооцооны системийн шинэчлэлийн хүрээнд Монголбанкны ерөнхийлөгчийн тушаалын дагуу 2022.11.10-ний өдрөөс эхлэн банк хоорондын шилжүүлгийн мөнгөн дүнгийн дээд хязгаарыг 5 сая төгрөг болгон нэмэгдүүллээ.

7716-9999 | www.transbank.mn