Хүний нөөцийн бодлого

Банкны хүний нөөцийн бодлого нь ур чадвартай, өндөр бүтээмжтэй боловсон хүчнээр банкны хамт олныг бүрдүүлэх, бүрдүүлсэн ажилтнуудыг шат дараатай идэвхижүүлэн хөгжүүлсний үр дүнд банкны өмнөө тавьсан стратегийн зорилго, зорилтууддаа хүрч ажиллахад оршино.

Банкны хүний нөөцийн бодлогын хүрээнд дараах хүчин зүйлст анхаарал хандуулж ажиллана. Үүнд:

  1. Сонгон шалгаруулалтын бодлого
  2. Хүний нөөцийн идэвхижүүлэлтийн бодлого
  3. Хүний нөөцийн төлөвлөлт
  4. Хүний нөөцийн сургалт, хөгжил
  5. Бүтээмж, чанар, үр өгөөжийн бодлого