2021 ОНЫ III УЛИРЛЫН БАЙДЛААР

230 +

Ажилтнуудын тоо

9.5 тэрбум

Татварын дараах цэвэр ашиг

СТОУС 9,15,16

Хэрэгжүүлэлт

B3 үнэлгээ

Moody's агентлаг (2021)