2021 ОНЫ II УЛИРЛЫН БАЙДЛААР

130 +

Ажилтнуудын тоо

6.8 тэрбум

Татварын дараах цэвэр ашиг

СТОУС 9,15,16

Хэрэгжүүлэлт

B3 үнэлгээ

Moody's агентлаг (2021)