БИДНИЙ ӨСӨЛТ ДЭВШИЛ 2019 ОНЫ IV УЛИРЛЫН БАЙДЛААР

130 +

Ажилтнуудын тоо

4.5 тэрбум

Татварын дараах цэвэр ашиг

СТОУС 9,15,16

Хэрэгжүүлэлт

B3 үнэлгээ

Moody's агентлаг (2017, 2018)