2021 ОНЫ I УЛИРЛЫН БАЙДЛААР

130 +

Ажилтнуудын тоо

2.5 тэрбум

Татварын дараах цэвэр ашиг

СТОУС 9,15,16

Хэрэгжүүлэлт

B3 үнэлгээ

Moody's агентлаг (2021)