Алт Хөтөлбөрийн Дамжуулан Зээл

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Төгрөг
Дээд хэмжээ Зээлийн хэмжээ нь Банкны өөрийн хөрөнгийн 18 хувиас хэтрэхгүй бөгөөд Санхүүжилт нь алт олборлогч аж ахуйн нэгжийн эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрлийн талбай дахь алтны нөөцийн төгрөгөөр илэрхийлэгдэх мөнгөн дүнгийн 30 хувиас хэтрэхгүй.
Хүү /сарын/ 1%
Хүү /жилийн/ 12% (Бодлогын хүү+3%)
Хугацаа 24 хүртэл сар
Шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ нь 1,500,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл 0%
Үндсэн зээлээс чөлөөлөх хугацаа Зээлийн хороо шийдвэрлэх ба Монголбанкнаас тогтоосон хугацаагаар байж болно
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/* Иргэн - 1,000 төгрөг
Байгууллага - 1,000 төгрөг

*2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллана.

 

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Төгрөг
Дээд хэмжээ Зээлийн хэмжээ нь Банкны өөрийн хөрөнгийн 18 хувиас хэтрэхгүй бөгөөд санхүүжилтээр хүлээх үүргийн төгрөгөөр илэрхийлэгдэх мөнгөн дүнгийн 30 хувиас хэтрэхгүй.
Хүү /сарын/ 0.25 хувь (Үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд 1.46 хувь)
Хүү /жилийн/ 3% (Үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд 17.5 хувь)
Хугацаа 6 сар хүртэл
Шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ нь 1,500,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл 0%
Үндсэн зээлээс чөлөөлөх хугацаа 5 хүртэл сар
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/* Иргэн - 1,000 төгрөг
Байгууллага - 1,000 төгрөг

*2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллана.