Бүтээгдэхүүний танилцуулга:

  • Энэхүү бүтээгдэхүүн нь үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь Алтны үйлдвэрлэл эрхэлж буй хуулийн этгээд, эсхүл Санхүүгийн зохицуулах хорооны тусгай зөвшөөрөл бүхий алт олзворлогч иргэнд зориулагдсан бүтээгдэхүүн юм. 
  • Тухайн данс нь харилцагчийн алт тушаалтын түүх, бизнесийн орлого тодорхойлох тоон мэдээлэл цуглуулах, харилцагчид ханшийн хүлээлтийн орчинд хамгаалалт, аюулгүй байдлын эрсдэлийг шийдэж өгөх зорилгоор ашиглагдана. 
  • Тухайн дансанд зарлагын гүйлгээний болон дансны гүйлгээний шимтгэл тооцохгүй.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Алтны харилцах дансны нөхцөл
Дансны валют Унци алт
Хүү /жилийн/ 0.00%
Бодит хүү /жилийн/ 0.00%
Харилцах дансны доод үлдэгдэл 0 унци алт